Skipp navigasjon

Irene Arveschoug Myklestu

Auksjonsløsning for tildeling av differansekontrakter kan fremskynde investeringer i CO2-håndtering og industriell karbonfjerning

CO2– håndtering ved eksisterende punktutslipp i industri og på avfalls­forbrenningsanlegg, og fangst og lagring av CO2 fra omgivelsesluft (DACCS) er […]

Oslo Economics’ kontor i Bergen sentrum offisielt åpnet!

Takk til nye og gamle venner som deltok og bidro til en flott åpningsdag. Vi håper og tror at kontoret gjør oss enda bedre rustet til å forstå og møte lokale behov i Vestland. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med regionen, samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Oslo Economics har evaluert refusjonsordningen for spillolje  

Oslo Economics har i samarbeid med Mepex gjennomført en evaluering av refusjonsordningen for spillolje på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å belyse effekter av ordningen på innsamlingen av spillolje, og om det er behov for justeringer i ordningen.  

Egne merkevarer er i forbrukernes interesse

Næringsministeren arrangerte dagligvareseminar om sin 10-punktsplan fredag 15. desember. Oslo Economics utarbeidet tidligere i år en rapport for NorgesGruppen hvor vi analyserte hvordan EMV påvirker dagligvaremarkedet.

Abortutvalgets forslag vil gi økt grad av reproduktiv frihet for kvinner

På oppdrag fra abortutvalget har Oslo Economics vurdert de økonomiske konsekvensene av utvalgets forslag til endringer i abortloven, samt øvrige tiltak knyttet til bedre informasjon, økt kompetanse i helsetjenesten og mer kunnskap om abort i Norge.

Evaluering av jegerprøveordningen

På oppdrag for Miljødirektoratet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av jegerprøveordningen. Formålet med evalueringen har vært å belyse om ordningen er hensiktsmessig innrettet sett opp mot ordningens formål, samt andre samfunnsmål som kan berøres av ordningen.

Konkurranseklagenemda har frikjent forlagene for konkurransebegrensende samarbeid

Oslo Economics har bistått advokatfirmaene Kvale, Thommessen og Wikborg Rein som representerte forlagene Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug både under Konkurransetilsynets behandling av saken og som sakkyndig under nemndsbehandlingen. 

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?  Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre.

Oslo Economics deltok på konferansen Spaceport Norway

Eirik Nøren Stenersen deltok forrige uke på konferansen Spaceport Norway, hvor han presenterte hvordan vi som samfunnsøkonomer tilnærmer oss analyser […]

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.