Skipp navigasjon

Oslo Economics skal bistå Hamar kommune i opprettelsen av et kommunalt tomteselskap

13.09.2022 - Finans og skatt

Hamar kommune ønsker å bli en mer aktiv tomteutvikler og ønsker i den sammenheng å opprette et tomteselskap. Vi skal i den forbindelse gjennomføre en utredning av mulige organisasjonsformer på tomteselskapet.

I Hamar kommune sitt planprogram for boligutvikling 2023-2035, poengteres dagens utfordringer og problemstillinger i kommunens boligpolitikk. Utfordringene som løftes frem i boligplanen er knyttet til prisnivå, boligstørrelser, mangfold av boligtyper, beliggenhet, samt kvalitet i fortettingsområder. Samtidig ønsker kommunen en boligpolitikk som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For at Hamar kommune skal bli en mer aktiv tomteutvikler, har formannskapet vedtatt at det skal gjennomføres en utredning av et kommunalt tomteselskap som en del av planarbeidet. Tomteselskapet skal brukes som et virkemiddel til blant annet økt boligbygging.

Kommuner som oppretter tomteselskap, kan benytte seg av ulike typer organisasjonsformer. Virksomheten kan driftes i regi av kommunen som en administrativ etat. I dag eksisterer det imidlertid flere kommunale tomteselskap som er organisert som kommunale foretak eller aksjeselskap. Med dette som bakgrunn ønsker Hamar kommune en utredning som vurderer følgende organisasjonsformer for et planlagt tomteselskap: kommunal regi, kommunalt foretak eller aksjeselskap.

Vi skal gjennomføre utredningen på oppdrag for Hamar kommune høsten 2022.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler