Skipp navigasjon

Norske stiftelser står for over 58 milliarder kroner i årlig verdiskaping

16.06.2023 - Finans og skatt

Stiftelser i Norge står for over 58 milliarder i årlig verdiskaping, viser en stor kartlegging Oslo Economics har gjennomført på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er første gang norske stiftelsers verdibidrag blir undersøkt. Kartleggingen avdekker at stiftelser skaper mange arbeidsplasser, bidrar stort til norsk frivillighet og har positive ringvirkninger som bedre folkehelse, økt bærekraft og redusert utenforskap for husholdninger med lav inntekt. 

En stiftelse er en organisasjon som skal realisere et vedtektsbestemt formål. Stiftelser som organisasjonsform benyttes ofte for å arbeide for langsiktige mål, og stiftelser kan drives på kommersiell eller ideell basis. Virksomheten kan variere fra store næringsdrivende stiftelser med mange ansatte, til mindre legater som deler ut årlige beløp. Det er 6 300 stiftelser i Norge. 

Stiftelsers verdiskaping finner sted gjennom aktivitetene og tjenestene de tilbyr for å realisere sitt formål. Stiftelser skiller seg imidlertid fra de vanligste selskapsformene ved at det ofte kan være ikke-kommersielle formål som står i sentrum for stiftelsens aktiviteter. Dette medfører at det skapes vesentlige økonomiske verdier som ikke er mulig å identifisere ved analyse av stiftelsenes regnskap alene. Vi beregner disse merverdiene ved å analysere verdien av frivillighet i stiftelsene og verdien av avkastning som kunne ha blitt realisert dersom stiftelsens kapital ble investert andre steder. 

Samlet årlig verdiskaping i stiftelser og selskaper som eies av stiftelser utgjør rundt 58,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1,4 prosent av Norges BNP og er like mye som Stortinget bevilget til høyere utdanning og forskning i 2023. 

Det er arbeidsplasser som er stiftelsers og selskap de eier sitt største bidrag til verdiskaping, til en samlet verdi av 29 milliarder kroner. Dette tilsvarer i underkant av 54 000 årsverk og nesten to prosent av Norges samlede arbeidsstyrke. I tillegg til sysselsettingen utgjør samlet verdiskaping fra frivillighet i stiftelsene 1,4 milliarder kroner, fordelt på 2 250 frivillige årsverk. 

Stiftelser bidrar også til en del ikke-målbar verdiskaping gjennom ringvirkninger. For eksempel kan stiftelser gjennom sin formålsrealisering bidra til økt aktivitet blant befolkningen og bedre folkehelse, økt bærekraft og reduserte økonomiske forskjeller. 

Rapporten finner du her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler