Skipp navigasjon

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger

18.06.2021 - Uncategorized @no

Oslo Economics jobber for tiden med en utredning av samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger, på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det overordnede formålet med utredningen er å frembringe mer kunnskap om hvordan introduksjonsstønaden og lån og stipend fra Lånekassen virker sammen for å nå målet om at flere voksne innvandrere skal få formelle kvalifikasjoner. Ny kunnskap vil ha stor samfunnsmessig verdi, og kan legge grunnlaget for bedre og mer målrettet integrering.

Studien baseres på registerdata om utdannings- og inntektsforløp. Målgruppen for studien er personer som har deltatt i introduksjonsprogrammet fra og med 1.1.2010 og frem til i dag.

Studien baseres på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Lånekassen. Fra SSB vil vi innhente persondata som demografiske kjennetegn, landbakgrunn, utdanning, inntekt og mottak av trygdeytelser. Fra Lånekassen innhenter vi data om finansieringsmidler mottatt fra Lånekassen, grunnlag for at finanseringsmidler er gitt og eventuelle utsettelser av tilbakebetaling/mislighold av lån.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Rambøll Management consulting. Prosjektet forventes ferdigstilt i april 2022. Personopplysninger slettes senest 31.12.2022.

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver, men Oslo Economics er behandlingsansvarlig for forskningsprosjektet. Oslo Economics behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert i prosjektet, ta kontakt med ansvarlig partner, Magne Asphjell, eller prosjektleder og Oslo Economics personvernombud Susanna Sten-Gahmberg.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler