Skipp navigasjon

Oslo Economics skal lede regjeringens mulighetsstudie for den norske vann- og avløpssektoren

28.01.2021 - Uncategorized @no

Vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer. Investeringene må økes for å dekke fornyelsesbehovet, sikre vannkvaliteten og samfunnssikkerheten, samtidig som samfunnsøkonomiske kostnader og negative miljøvirkninger må minimeres. I lys av dette ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet en utredning av hvordan disse målene kan nås gjennom bruk av nye teknologier og arbeidsmetoder, og eventuelle regulatoriske og organisatoriske endringer.

Oslo Economics, med samarbeidspartnerne COWI og Kinei, er blitt tildelt utredningsoppdraget, som skal gjennomføres mellom januar og desember 2021. Som en del av oppdraget skal vi gjennomføre en nåsituasjonsanalyse, for å avdekke de viktigste utfordringene i bransjen, og en mulighetsstudie for å undersøke hvor det største forbedringspotensialet kan ligge, både teknisk og organisatorisk. Til slutt vil vi utrede mulige gevinster nærmere ved bruk av samfunnsøkonomiske analyser.

Relevante artikler