Skipp navigasjon

Fremtidens transport i Norge

20.01.2021 - Uncategorized @no

Oslo Economics, i samarbeid med PBR Analyse og Otte ved Torgeir Waterhouse, undersøker hvordan fremtidens transportetterspørsel og -behov kan bli i Norge frem mot 2050. Analysen utføres på oppdrag for Statens Vegvesen.

For å sikre god og effektiv planlegging og prioritering av ressurser i transportsektoren, er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag. Dette omfatter både informasjon om dagens transportbilde, samt hvordan transportsektoren kan tenkes å utvikles frem i tid. I vår analyse kartlegger vi derfor dagens transportsektor og ser denne i sammenheng med utviklingen de siste tiårene, og undersøker fremtidige drivere for transportbehov. Relevante drivere er for eksempel befolkningsutvikling og bosettingsmønster, økonomisk utvikling, elektrifisering, automatisering, digitalisering og delingsøkonomi. Med bakgrunn i dette, utarbeider vi prognoser og scenarioer for fremtidens transportsektor frem mot 2050. Analysen vil dermed gi en vurdering og sannsynliggjøring av hvordan fremtidens transportbilde vil se ut.

Oppdraget har et spesielt fokus på veg, og vi utarbeider separate analyser for storbyer, mindre byregioner, spredtbygde områder og transport på tvers av regioner.

Rapporten ferdigstilles i løpet av februar 2021.

Relevante artikler