Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av kraftsystemutviklingen i Bergen og omland

12.11.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics har kvalitetssikret Statnetts konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av kraftsystemet i Bergen og omland. Utredningen er gjennomført som en ekstern kvalitetssikring i henhold til kvalitetssikringsregimet for store kraftledningsprosjekter.

Statnett har vurdert ulike alternativer for å knytte til nytt forbruk og samtidig ivareta forsyningssikkerheten i strømnettet i Bergen og omland. Vi deler Statnetts konklusjon om å gå videre med planlegging av en tredje forbindelse til Kollsnes.

Det er stor usikkerhet knyttet til forventet forbruksutvikling i området, som er den viktigste driveren for investering i økt overføringskapasitet. Mindre tiltak kan være tilstrekkelig dersom forbruksutviklingen blir lavere enn forventet, og det kan være behov for ytterlige tiltak dersom forbruksutviklingen blir høyere enn forventet. Det ligger derfor en viktig opsjonsverdi i at konseptene som utredes videre kan gjennomføres trinnvis. For å utnytte opsjonsverdiene og fleksibiliteten i konseptene anbefaler vi at det utarbeides en konkret plan for hvordan Statnett skal sikre god koordinering med industriaktørene og oppdatere sitt informasjonsgrunnlag ved viktige beslutningspunkter i de videre fasene av prosjektet.

Formålet med KVU-en og kvalitetssikringen er å styrke energimyndighetenes styring med konseptvalget, synliggjøre behov og valg av hovedalternativ, samt å sikre at den faglige kvaliteten på de underliggende dokumenter i beslutningsunderlaget er god.

Rapporten kan leses her.

Du kan lese Statnetts omtale av konseptvalgutredningen her.

Relevante artikler