Skipp navigasjon

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om ungdomskriminalitet

02.11.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av ungdomskriminalitet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med studien er å øke kunnskapsgrunnlaget om sosiale kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de mottar og konsekvenser for livssituasjonen i etterkant, herunder effektene av ulike straffereaksjoner for sannsynlighet for tilbakefall til ny kriminalitet, arbeidsmarkedstilknytning og utdanning. Ny kunnskap vil ha stor samfunnsmessig verdi, og kan legge grunnlaget for bedre og mer målrettet forebyggingsarbeid.

Studien baseres på administrative registerdata om barn og unges kjennetegn og forløp før og etter straffereaksjon. Målgruppen for studien er personer født i perioden 1980-2005, som er siktet eller dømt, og som var mellom 15 og 24 år ved gjerningstidspunktet.

Studien bygger på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Domstolsadministrasjonen og Konfliktrådet. Fra SSB vil vi innhente persondata som demografiske kjennetegn, familie- og boforhold, landbakgrunn, utdanning, kontakt med barnevern, inntekt, mottak av trygdeytelser, siktelser, straffereaksjoner, fengslinger og løslatelser. Fra Domstolsadministrasjonen innhenter vi data om sakstype, avgjørelse, krav, parter og resultater i perioden 2005-2019. Fra Konfliktrådet innhenter vi opplysninger om saker som er behandlet i Konfliktrådet i perioden 2014-2020. Vi vil også innhente opplysninger om de foresatte til målgruppen, herunder inntekt og høyeste fullførte utdanning, samt kriminalitetsstatistikk for fedre. Disse dataene vil innhentes fra SSB og Domstolsadministrasjonen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med førsteamanuensis ved UiO, Manudeep Bhuller, og seniorforsker ved Frischsenteret, Ole Røgeberg. Prosjektet forventes ferdigstilt ved utgangen av 2021. Personopplysninger slettes senest 31.12.2023.

Justis- og beredskapsdepartementet er oppdragsgiver, men Oslo Economics er behandlingsansvarlig for forskningsprosjektet. Oslo Economics behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert i prosjektet, ta kontakt med ansvarlig partner, Magne Asphjell, eller prosjektleder og Oslo Economics personvernombud Susanna Sten-Gahmberg.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler