Skipp navigasjon

Rapport om modeller for satellittbasert veiprising

23.09.2019 - Uncategorized @no

Staten henter inn inntekter på om lag 15,5 mrd. kroner fra avgifter på bilbruk, og 27 mrd. kroner fra avgifter på kjøp og eierskap av bil. Disse avgiftsinntektene faller kraftig i takt med en grønnere bilpark, og endringer i avgiftssystemet er nødvendig dersom staten skal opprettholde inntektene fra bilavgifter. Samtidig er dagens avgiftssystem lite samfunnsøkonomisk effektivt, ved at det ikke tar tilstrekkelig hensyn til de samfunnsøkonomiske kostnadene som bilkjøringen påfører miljøet og samfunnet.

Oslo Economics har på oppdrag fra Bilimportørenes landsforening, Norges bilbransjeforbund og Norges automobil-forbund analysert ulike modeller for et satellittbasert veiprisingssystem, basert på samfunnsøkonomiske kostnader ved bilkjøring. Vi har utviklet et provenynøytralt system for veiprising som differensierer mellom tid, sted og type kjøretøy, og på den måten bedre priser inn bilkjøringens påvirkning på samfunnet. Vår modell gir høyere avgifter for kjøring i tettbygde strøk og i rush enn dagens system. Elbiler får høyere avgifter enn i dag, på grunn av at kostnader ved ulykker og kø er like høye for elektriske biler som andre biler. Systemet fordeler dermed avgiftene i befolkningen på en helt annen måte enn i dag. Enkelte grupper vil komme bedre ut med et slikt avgiftssystem, mens andre kommer dårligere ut. Dette er særlig avhengig av sted og type kjøretøy.

Les hele rapporten her

Relevante artikler