Skipp navigasjon

Foreslåtte tiltak mellom Voss og Arna er for omfattende

12.01.2015 - Uncategorized @no

På oppdrag for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Terramar kvalitetssikret Statens vegvesens og Jernbaneverkets konseptvalgutredning om transportløsning for veg og jernbane mellom Voss og Arna.

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler «konsept 5 Stor innkorting bane og veg – kombinasjonsløsning». Konseptet oppgis å ha en investeringskostnad på 33,4 milliarder kroner, og er i KVUen beregnet til å ha en netto nytte på minus 23,4 milliarder kroner. Av konseptene som er vurdert er det anbefalte konseptet vurdert som det nest dårligste basert på prissatte effekter og det dårligste basert på ikke-prissatte effekter. Konseptet rangeres som det beste konseptet basert på måloppnåelse.

Vår vurdering er at flere av de ulike alternativene som er utredet i KVUen svarer godt på de behov, mål og krav som er identifisert. Enkelte alternativ gir eksempelvis en vesentlig reduksjon i reisetid og bidrar på denne måten til at nytten for trafikantene øker. I tillegg bidrar alle konseptene til en reduksjon i  antall trafikkulykker. Analysen av de prissatte effektene inkluderer en beregning av blant annet reduksjon i trafikkulykker og endrede klimautslipp.  Ingen av konseptene har etter våre beregninger positiv netto nåverdi, og den negative netto nåverdien oppveies ikke av ikke-prissatte effekter. Vår anbefaling er derfor nullalternativet.

Vår analyse viser for øvrig at enkelte vegtiltak kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme uten bompenger, og at geografisk avgrensede tiltak i og rundt de befolkningstette områdene kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Last ned rapporten her.

For mer informasjon om oppdraget, kontakt Jostein Skaar.

Relevante artikler