Skipp navigasjon

Økte samferdselsinvesteringer gir moderate pressvirkninger i økonomien

25.04.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag for arbeidsgiverforeningen Spekter vurdert pressvirkninger i økonomien av økte samferdselsinvesteringer.

I analysen har vi sett på pressvirkninger for økonomien generelt og for anleggsbransjen spesielt ved en raskere utbygging av et moderne veg- og jernbanenett.

Vår vurdering er at utbygging av et moderne veg- og jernbanenett vil gi moderate pressvirkninger i økonomien. Modellberegninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser moderat prispress, selv for modellering av scenarier med sterkt forserte investeringer. En kapitalintensiv anleggsnæring er den viktigste forklaringen til at pressvirkningene ikke blir større.

Mesteparten av sysselsettingsveksten vil inntreffe innenfor anleggsmarkedet. God tilgang på utenlandsk arbeidskraft via norske og ved utenlandske entreprenører er nødvendig for å unngå flaskehalser i anleggsmarkedet.

Kontakt: Erik Magnus Sæther/Håkon Hagtvet

Relevante artikler