Skipp navigasjon

Finans og skatt

Staten bør ikke kreve provisjon for å stille garantier på bompengelån

Staten bør ikke innføre garantiprovisjon, men kan gjøre andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen for staten, er vår konklusjon fra vår utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti for Samferdselsdepartementet. Hvis provisjon likevel skulle innføres, anbefaler vi en forutsigbar modell som gir lav administrativ ressursbruk.

Hånd som skriver med penn på ark

Norske stiftelser står for over 58 milliarder kroner i årlig verdiskaping

Ny stor kartlegging viser at stiftelser i Norge står for over 58 milliarder i årlig verdiskaping. Stiftelsene skaper mange arbeidsplasser, bidrar stort til norsk frivillighet og har betydelig andre positive ringvirkninger.

Hvordan få mer privat finansiering av forskning og utvikling?

Regjeringen vil øke investeringene i norsk forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Økningen skal komme fra private kilder og næringslivets FoU skal dobles fra dagens nivå. Et slikt løft vil kreve en bred tilnærming, der forskningspolitiske hensyn tas også innenfor andre politikkområder.

Hva er en riktig skatt i oppdrettsnæringen?

Oslo Economics har belyst ulike faglige problemstillinger ved regjeringens forslag til grunnrenteskatt. I fire rapporter diskuteres den foreslåtte skattesatsen, bunnfradraget, produksjonsavgiften og eksport.

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

Helseforetakene står overfor store budsjettutfordringer. Det kan være store penger å spare for foretakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon.

Oslo Economics skal bistå Hamar kommune i opprettelsen av et kommunalt tomteselskap

Hamar kommune ønsker å bli en mer aktiv tomteutvikler og ønsker i den sammenheng å opprette et tomteselskap. Vi skal i den forbindelse gjennomføre en utredning av mulige organisasjonsformer på tomteselskapet.

Hvor godt kjenner næringslivet til finansieringsordninger for eksport?

Hvor godt kjenner næringslivet til finansieringsordninger for eksport? Og kjenner næringslivet til den nye eksportfinansieringsaktøren Eksportfinansiering Norge (Eksfin)? Dette skal Oslo Economics og Respons analyse bistå Eksfin med å svare på.

Få anbud og liten konkurranse om kommunal tjenestepensjon

Oslo Economics har analysert markedet for kommunal tjenestepensjon, både for KS i 2019 og for Storebrand i fjor. – Anbud […]

Analyse av pensjonsmarkedet og påvirkningen på kommunal økonomi

På oppdrag fra Storebrand Livsforsikring AS har Oslo Economics analysert hvilken betydning kommunens valg av pensjonsleverandør har for kommuneøkonomien. Norske […]

Erstatning for utestengelse fra marked – Oslo Economics har bistått Wingtech

Hålogaland lagmannsrett har behandlet gjenåpningen av en sak vedrørende patentinngrep. Wingtech AS, som selger tellemaskiner for fisk, ble i 2003 […]

Kristina Maria Persson om skatteunndragelse og moral i Harvard Business Review

Vår kollega Kristina Maria Persson (tidligere Bott), med sine medforfattere ved NHH, har skrevet en artikkel i Harvard Business Review […]

Kronikk: Økt regulering av forbrukslån er god samfunnsøkonomi

Hva har forbrukslån til felles med tobakk og alkohol? Jo, kostnader for omgivelsene og brukerne som ikke bæres av produsentene. […]