Skipp navigasjon

Hvor godt kjenner næringslivet til finansieringsordninger for eksport?

23.06.2022 - Finans og skatt

Oslo Economics og Respons analyse har nettopp vunnet et oppdrag for Eksportfinansiering Norge. I oppdraget skal vi gi bistand med å utforme, gjennomføre og formidle resultater fra kjennskaps- og kundeundersøkelser av Eksfin og Eksfins produkter og tjenester. Undersøkelsen skal utføres blant et representativt utvalg på ca. 10 000 bedrifter innen bestemte eksportnæringer.

Eksportfinansiering Norges (Eksfin) oppdrag er å gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet. Virksomheten fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Effektiv ressursutnyttelse og måloppnåelse forutsetter imidlertid at Eksfins ordninger er kjent, tilgjengelige og relevante, noe som kan måles gjennom kjennskaps- og kundeundersøkelser.

I 2022 lanserte regjeringen Støre eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Gjennom eksportreformen skal myndigheter, næringsliv og virkemiddelapparatet jobbe sammen med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.  For å nå de fastsatte målene på eksportområdet, er det eksportrettede virkemiddelapparatet sentralt. Det eksportrettede virkemiddelapparatet består av en rekke aktører, herunder Innovasjon Norge, Norges sjømatråd, Norwegian Arts Abroad (NAA), Norwegian Energy Partners (Norwep), utenriksstasjonene og Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Gjennom dette oppdraget, og den omfattende undersøkelsen blant norske eksportbedrifter, har Oslo Economics en unik oversikt over norsk eksport og den eksporterende delen av norsk næringsliv. Gjennom pågående oppdrag for Norges sjømatråd og Innovasjon Norge har en unik forståelse av samspillet mellom aktører og effekten av ulike eksportrettede virkemidler.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler