Skipp navigasjon

Strategisk rådgivning

Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

Interkommunalt samarbeid er svært vanlig i Norge, og alle kommuner deltar i interkommunale samarbeid. En kartlegging av hvordan kommuner jobber med interkommunalt samarbeid viser at det både er fordeler og ulemper med ulike samarbeidsformer og noen viktige suksessfaktorer for å få til velfungerende samarbeid.

Kunnskapsgrunnlag for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland

keskommune skal Oslo Economics utarbeide et kunnskapsgrunnlag om areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere mål og ambisjoner knyttet til denne typen virksomhet i fylkeskommunen, og drøfte mulige veivalg fremover.

Oslo Economics har evaluert investeringsregimet i Oslo kommune

For å forbedre investeringsregimet, har Oslo Economics og Atkins i 2021 evaluert hvordan Oslo kommunes instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter har fungert i praksis, og om den oppfyller formålet.

Muligheter og utfordringer for kunnskapsbyen Bærum

Oslo Economics har på oppdrag fra Bærum kommune utredet muligheter og utfordringer i etableringen av en kunnskapsby i Bærum. Det […]