Skipp navigasjon

Anskaffelser

Kan offentlige anskaffelser brukes for å fremme grønn sjøtransport av innsatsfaktorer?

Vi har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om omfanget av offentlige anskaffelser hvor sjøtransport inngår som en del av verdikjeden, og hvilke muligheter det er for å stille krav til grønnere sjøtransport i disse anskaffelsene.

Dekker statens kjøp av flytjenester innbyggernes behov?

For å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester i områder der det kommersielle tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette skjer gjennom offentlige konkurranser, og ruteoperatørene pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Nåværende kontrakter utløper i 2024, og vi har i samarbeid med Norconsult og Nord universitet, utredet relevante forhold for den kommende anskaffelsen av FOT-ruter.

Bodø

Erstatningsbeløp for Bodø kommune halvert i ankesak

Bodø kommune ble dømt i tingretten til å betale 90 millioner kroner i erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Kommunen anket dommen og Oslo Economics har bistått kommunen med å gjennomgå motpartens beregninger og utarbeide nye estimater på økonomisk tap. Lagmannsretten satte erstatningssummen på 45 millioner kroner, som er på nivå med Oslo Economics’ estimat.