Skipp navigasjon

Anskaffelser

Oslo Economics har bistått anskaffelsesutvalget i arbeidet med ny NOU om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med Inventura bistått anskaffelsesutvalget med å utrede optimal terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser, innhente statistikk om offentlige anskaffelser anno 2022 og vurdert konsekvenser av foreslåtte endringer i regelverket.

Trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en omfattende lukket statlig skytjeneste

Oslo Economics har i samarbeid med PROMIS og Systra gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen Nasjonal Skytjeneste, utarbeidet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Det sentrale spørsmålet i utredningen er hvordan Norge kan sikre effektiv og sikker lagring av beskyttelsesverdig data i statsforvaltningen ved bruk av skyteknologi.

Kan offentlige anskaffelser brukes for å fremme grønn sjøtransport av innsatsfaktorer?

Vi har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om omfanget av offentlige anskaffelser hvor sjøtransport inngår som en del av verdikjeden, og hvilke muligheter det er for å stille krav til grønnere sjøtransport i disse anskaffelsene.

Dekker statens kjøp av flytjenester innbyggernes behov?

For å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester i områder der det kommersielle tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette skjer gjennom offentlige konkurranser, og ruteoperatørene pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Nåværende kontrakter utløper i 2024, og vi har i samarbeid med Norconsult og Nord universitet, utredet relevante forhold for den kommende anskaffelsen av FOT-ruter.

Bodø

Erstatningsbeløp for Bodø kommune halvert i ankesak

Bodø kommune ble dømt i tingretten til å betale 90 millioner kroner i erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Kommunen anket dommen og Oslo Economics har bistått kommunen med å gjennomgå motpartens beregninger og utarbeide nye estimater på økonomisk tap. Lagmannsretten satte erstatningssummen på 45 millioner kroner, som er på nivå med Oslo Economics’ estimat.

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.