Skipp navigasjon

Erstatningsbeløp for Bodø kommune halvert i ankesak

08.12.2022 - Anskaffelser

I januar i år ble Bodø kommune dømt i Salten og Lofoten tingrett til å betale Braathe Gruppen 90 millioner kroner i erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Erstatningssummen var basert på en beregning av hva slags økonomisk tap Braathe Gruppen hadde blitt påført som følge av at regelverket ikke hadde blitt fulgt.

Bodø kommune anket dommen, og Oslo Economics har på anmodning fra Myhre Advokatfirma og Schjødt, bistått kommunen med å gjennomgå Braathe Gruppens beregning og utarbeide nye estimater på Braathe Gruppens økonomiske tap. Vi hadde flere innvendinger til hvordan tapsberegningen hadde blitt utført, og vi utarbeidet justerte tapsberegninger under mer realistiske forutsetninger.

I slutten av november kom dommen etter ankebehandlingen. Lagmannsretten satte erstatningssummen på 45 millioner kroner, som er på nivå med estimatet som Oslo Economics la til grunn i sin rapport. For Bodø kommune innebærer dette at erstatningsbeløpet er halvert sammenlignet med tingrettens dom.

Oslo Economics bistår som sakkyndig i erstatningssaker

Oslo Economics har bred erfaring som sakkyndig for å vurdere erstatningsbeløp i saker av ulik karakter og i ulike markeder. I slike saker er utfordringen å beregne hva som ville skjedd dersom aktørene hadde handlet i tråd med loven. Vi gjennomfører analyser basert på anerkjente økonomiske teoretiske og empiriske metoder, til bruk både i bevisførselen av årsakssammenhenger og i beregning av økonomiske tap.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler