Medarbeidere

Rolf Sverre Asp | Managing Partner

Rolf Sverre Asp er utdannet samfunnsøkonom og er spesialist på konkurranseøkonomiske analyser. Rolf Sverre har bred erfaring med konkurranseøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger innenfor en rekke områder, særlig i telesektoren, luftfartssektoren, landbrukssektoren og finansmarkedene. Han har ledet en rekke større utrednings- og rådgivningsprosjekter. Rolf Sverre var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i Econ. Han kom til Econ fra Konkurransetilsynet i 2004. Rolf Sverre har i flere år vært på Global Competition Review sin oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer.

Asbjørn Englund | Senior Partner

Asbjørn Englund er utdannet samfunnsøkonom og har en MBA i strategi og ledelse. Asbjørns nøkkelkvalifikasjoner er konkurranseanalyser og strategirådgivning, med tele og media som spesialfelt. Før etableringen av Oslo Economics i 2009 hadde Asbjørn ansvaret for konkurranseområdet i Econ Pöyry. Fra 2000 til 2007 ledet han seksjon for telekom, media og kultur i Konkurransetilsynet. Asbjørn blir regnet som en av landets fremste konkurranseøkonomer, blant annet av Global Competition Review.

Ove Skaug Halsos | Senior Partner

Ove Skaug Halsos er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med konkurranseøkonomi, innkjøpsfag og nytte-/kostnadsanalyser som sine spesialfelt. Han har ledet et vidt spekter av utredningsprosjekter innenfor ulike bransjer for offentlige og private oppdragsgivere. Ove har også vært sakkyndig vitne og fremlagt økonomiske analyser i flere rettssaker behandlet av norske domstoler. Ove var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i det som tidligere het Econ analyse (nå Pöyry). Han arbeidet drøye fire år i Konkurransetilsynet, blant annet som seksjonsleder, før han begynte i Econ i 2004.  

Finn Gjerull Rygh | Senior Partner

Finn Gjerull Rygh er samfunnsviter med samfunnsøkonomi, statsvitenskap og statistikk, og har lang erfaring fra Schibsted Media Group og Finn.no, sist som CFO/Økonomidirektør. Som konsulent har Finn spesielt arbeidet med problemstillinger knyttet til helse, IKT, innkjøp og effektivisering. Finn har lang erfaring som prosjektleder, både for evalueringer, kvalitetssikringer og samfunnsøkonomiske analyser. Han har vært sentral i utarbeidelsen av flere komplekse konseptvalgutredninger, og gitt strategiske råd til både private og offentlige virksomheter.

Jostein Skaar | Senior Partner

Jostein Skaar er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges handelshøyskole (NHH). Jostein har omfattende erfaring som rådgiver, sakkyndig og utreder av konkurranse- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Fra 2004 til 2012 var han direktør i markedsavdelingen i Konkurransetilsynet og har tidligere vært stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH og forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Jostein har også vært nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkingsorgan i Brussel og medlem i Finanstilsynets styre fra 2005 til 2014. Jostein var medlem av konkurranselovutvalget som la frem sine forslag til endringer i konkurranselovgivningen våren 2012.

Erik Magnus Sæther | Senior Partner

Erik Magnus Sæther er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og arbeider med økonomiske analyser, evalueringer, teknologistudier og strategisk rådgivning der "markedet møter politikk". Erik Magnus har bred ledererfaring fra prosjekter for offentlige virksomheter og helseforetak, private bedrifter og organisasjoner. Dette inkluderer nytte-/kostnadsanalyser, helseøkonomiske analyser og legemiddelanalyser/HTA, arbeidsmarked og velferdsøkonomi, markeds- og teknologivurderinger, samfunnsregnskap og analyser av rammevilkår for private virksomheter. Han har særlig omfattende erfaring med konseptvalgutredninger knyttet til investeringsprosjekter og kvalitetssikring. Erik Magnus kom fra PwC Advisory og var før det stipendiat ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, del av Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO (HERO) og Fulbright Visiting Scholar ved University of California Berkeley.

Ivar Sønbø Kristiansen | Assosiert Partner

Ivar Sønbø Kristiansen er professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og adjungert professor i legemiddeløkonomi ved Syddansk Universitet, Odense. Han er medisiner fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i public health fra Harvard University og har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø. Han har praktisert som lege i 10 år og senere vært forsker ved ulike forskningsinstitusjoner og universiteter. Han har en omfattende produksjon av forskningsartikler bak seg.

Magne Krogstad Asphjell | Partner

Magne Krogstad Asphjell er siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved samme lærested. Gjennom sin forskning har Magne spesialisert seg innen økonometri, både anvendt mikroøkonometri og simuleringsbasert økonometri. Han har jobbet med en rekke temaer, herunder investerings-, ansettelses- og prisingsdynamikk hos norske industriprodusenter og effektene av sosiale nettverk på timingen av barnefødsler i Sverige. I Oslo Economics har Magne blant annet jobbet med store empiriske analyser, konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og utredninger innenfor både privat og offentlig sektor. Magne har spesielt god kompetanse på behandling av store mengder data, i tillegg til å hente ut og presentere innsikter basert på kvantitative metoder.

Marit Svensgaard | Partner

Marit Svensgaard er siviløkonom fra NHH. Hun har bred erfaring med evalueringer, samfunns- og næringsøkonomiske analyser herunder arbeid med KVU og samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for KS1/KS2. Marit har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressurs­bruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til offentlige anskaffelser, konkurranse­utsetting og offentlig/private samarbeidsmodeller, i tillegg til analyser av digitaliseringstiltak og effekter av andre IKT-investeringer. Marits bransjekunnskap strekker seg fra tele- og bredbåndsmarkedene til legemiddelmarkedet og helsesektoren.

Line Bakken | Manager

Line Bakken er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Hun har sin arbeidserfaring fra Samferdselsdepartementet og Analyse & Strategi. Line har blant annet arbeidet med ulike regulatoriske spørsmål knyttet til markedsregulering av telemarkedet samt utforming og tildeling av konsesjoner/ frekvenstillatelser. Hun har internasjonal erfaring som nasjonal telekommunikasjonsekspert i forhandlinger i WTO og EFTA. Line har jobbet med ulike samfunnsøkonomiske problemstillinger, og har erfaring med å gjennomføre nytte-/kostnadsanalyser og konsekvensutredninger av ulike tiltak.

Harald Nygård Bergh | Senior Manager

Harald Nygård Bergh er siviløkonom med PhD i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Harald har gjennom forskning og arbeid med flere større konkurransesaker tilegnet seg en særlig kompetanse innen konkurranseøkonomi. Han har også arbeidet med flere prosjekter knyttet til infrastruktur, helse og samferdsel. Videre har han erfaring med økonomisk modellering, som kan gi innsikt i komplekse sammenhenger. Harald har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Konkurransetilsynet, og vært gjesteforsker ved Centre for Competition Policy ved University of East Anglia.

Svend Boye | Manager

Svend B. Boye er siviløkonom med fordypning i finans fra BI i Oslo og bachelor i samfunnsøkonomi fra universitet i Fribourg (Sveits). Han har jobbet med og ledet mange ulike typer økonomiske analyser og er erfaren med dybdeintervjuer, spørreundersøkelser, kvantitative analyser og presentasjoner. Metodisk har Svend kompetanse på nytte-kostnadsanalyser, som han har gjort innenfor flere samfunnsområder, blant annet energi- og miljø, offentlige anskaffelser og arbeidsmarked. Bransjemessig har Svend mest erfaring innen energifeltet, som han har jobbet med siden 2011. Fra sine tidligere jobber i forretningsrådgivningsfirmaet Arkwright og sentralnettoperatøren Statnett har Svend erfaring fra henholdsvis olje/gass- og kraftnæringen. I Oslo Economics har han jobbet med energiøkonomiske problemstillinger for både departementer, direktorater og bransjeaktører. Svend er vant til å jobbe internasjonalt og er flytende i engelsk, tysk og fransk, samt norsk.

Elias Braunfels | Senior Economist

Elias Braunfels er økonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også mastergrad i både samfunnsøkonomi, internasjonal økonomi og business science fra Leopold-Franzens Universitet Innsbruck (Østerrike). Elias har forsket på emner som inkluderer finanspolitiske virkemidlers effekt på økonomisk vekst, sammenheng mellom olje og vekst og institusjoner og økonomisk utvikling. Han har også erfaring fra privat sektor gjennom kvalitetsledelse (ADP Global View, Paris) og konsulenttjenester innen kredittvurderinger (Creditreform Credit Rating Agency, Düsseldorf). Fra sin bakgrunn innen forskning og prosjektarbeid har Elias opparbeidet spesielt høy kompetanse på analyse av data, samt økonometriske metoder som kan brukes til effektmåling av ulike økonomiske og politiske virkemidler.

Ragnhild Haugli Bråten | Senior Manager

Ragnhild Haugli Bråten har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo, og hun har tidligere studert økonomi ved LMU München og NTNU. Ragnhild har spesialkompetanse innen adferdsøkonomi og miljøøkonomi. Hun har forsket på hvordan ulike økonomiske virkemidler i klima- og utviklingspolitikken påvirker samarbeids- og fordelingsvilje, samt på risikoadferd og beslutningsmakt innad i husholdninger. I Oslo Economics har Ragnhild jobbet med kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter og helseøkonomisk analyse. Hun har bred innsikt i samfunnsøkonomisk analyse og det offentlige rammeverket for slike analyser.

Aleksander Bråthen | Senior Economist

Aleksander Bråthen har mastergrad i både samfunnsøkonomi og filosofi fra Universitetet i Oslo. I Oslo Economics arbeider Aleksander med økonomiske analyser og rådgivning på flere områder, deriblant store statlige investeringer, miljøøkonomi, bygg- og eiendom, kultur og sport, næringsutvikling- og innovasjon og beredskapssektoren. Gjennom studier og arbeidserfaring har Aleksander betydelig metodekompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, datainnsamling og statistiske analyser. Hans kompetanse omfatter også strategiske vurderinger, finansieringsordninger og rådgivning i grenseflaten mellom økonomiske beslutninger og reguleringer. Aleksander har tidligere arbeidet i Norges Bank og ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Christoffer Bugge | Senior Economist

Christoffer Bugge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med etterutdanning fra Universitet i Oslo (UiO) ved instituttet for helse og samfunn. Christoffer har erfaring med ulike økonomiske analyser innen en rekke sektorer, herunder samferdsel-, helse- og fiskeri og havbrukssektoren. Han har særlig kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse, konkurranseanalyser, økonomisk evaluering og helse- og legemiddeløkonomi. Christoffer behersker flere forskjellige typer statistiske analyseverktøy og har god erfaring med analyse av kvantitativ data. Gjennom sin utdanning ved NHH og UiO og arbeidserfaring fra Oslo Economics har Christoffer opparbeidet solid kunnskap om modellutvikling, optimering og beslutningsanalyse, samt bruk av kvalitative metoder for datainnsamling.

Erling N. Faugstad | Manager

Erling Faugstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Gjennom studier og arbeidserfaring er Erling sine spesialområder innen energisektoren og kraftforsyningen, hvor han blant annet har utført kostnadsanalyser, risikoanalyser og samfunnsøkonomiske utredninger. I Oslo Economics har han jobbet med evalueringer, konkurranseøkonomiske analyser, kvalitetssikringer og konseptvalgutredninger også innen andre sektorer, og særlig innen samferdsel. Erling er opptatt av at selv komplekse og sammensatte problemstillinger blir visualisert og besvart på en enkel måte. Han har også erfaring med ledelse og virksomhetsstyring, blant annet som seksjonsleder i Statnett.

Nina Kristine Fossen | Senior Economist

Nina Kristine Fossen er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og Universitetet i Cape Town med spesialisering i makroøkonomi. Hun har erfaring med samfunnsøkonomiske analyser, markedsanalyser, konkurranseanalyser og konsekvensanalyser. I Oslo Economics har Nina jobbet særlig mye med ulike problemstillinger innenfor samferdselssektoren. Hun har blant annet deltatt i en rekke store samfunnsøkonomiske investeringsanalyser og vært ekstern kvalitetssikrer for Finansdepartementet (KS1 og KS2) i flere store offentlige investeringsprosesser.

Arne Rogde Gramstad | Senior Economist

Arne Rogde Gramstad er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og han har fra tidligere en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra samme sted. Arnes forskning har omhandlet digitale markeder og inkluderer temaer som sosiale nettverk, fri programvare og informasjonsspredning. Videre har han vært foreleser i mikroøkonomi og næringsøkonomi på UiO og NMBU (Ås). Tidligere har Arne vært gjesteforsker ved Stern School of Business ved New York University, og han hadde et utvekslingsopphold ved Fudan University i Shanghai som del i mastergraden. I Oslo Economics har han blant annet arbeidet på prosjekter innenfor konkurranseøkonomi, markedsanalyser og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Håkon Hagtvet | Senior Manager

Håkon Hagtvet er utdannet samfunnsøkonom. Håkon har bred kompetanse og erfaring med samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer. Hans arbeidserfaring har i hovedsak vært innenfor samferdselssektoren. Innenfor samferdselssektoren har han ledet investeringsanalyser av store infrastrukturprosjekter. Håkon har bred forståelse av transport, både innenfor person- og godstransport. Han har flere års erfaring med offentlige investeringsprosesser innenfor KVU/KS1-regimet.

Eivind Moe Hammersmark | Economist

Eivind Moe Hammersmark er samfunnsøkonom med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme sted. Han er spesialist på anvendt mikroøkonometri og statistisk analyse, og har en særlig kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, samt geografiske informasjonssystemer (GIS). Eivind har forsket på blant annet ressursøkonomi, korrupsjon og økonomisk utvikling. En av artiklene hans er publisert i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Political Science, og masteroppgaven ble i 2013 kåret til årets beste ved Økonomisk institutt.»

Guro Landsend Henriksen | Manager

Guro Landsend Henriksen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I Oslo Economics har hun jobbet med samfunnsøkonomiske utredninger blant annet innenfor energi- og samferdselssektoren. Guro har sin tidligere arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, der hun jobbet med regulering av kraftmarkedet og nettselskapene, og oppfølging av store kraftledningsprosjekter. Guro har bred erfaring med ulike typer samfunnsøkonomiske analyser. Hun har blant annet jobbet med konseptvalgutredninger og kost-nytteanalyser av investeringsprosjekter, ringvirkningsanalyser og samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike reguleringer og politikktiltak. Hun har også internasjonal erfaring gjennom arbeid med EU-saker og nordisk samarbeid.

Johannes Hjartlie | Economist

Johannes Hjartlie er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Corvinus University of Budapest, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han tok sin bachelorgrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen (UiB). Johannes skrev sin masteroppgave i samarbeid med Norges Bank der han estimerte effekten av styringsrenten på sentrale makroøkonomiske variabler som produksjon og inflasjon ved bruk av realtidsprognoser. Han har gjennom sitt arbeid med masteroppgaven fått erfaring innen anvendt tidserieøkonometri.

Marianne Lefsaker Johansson | Senior Economist

Marianne Lefsaker Johansson er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene jobbet hun som forskningsassistent ved Oslo Fiscal Studies, som er et senter for offentlig økonomi ved universitetet. I Oslo Economics jobber Marianne med ulike problemstillinger innenfor en rekke sektorer, herunder samferdsel, boligmarkedet, skatt og merverdiavgift, arbeidsmarkedet og offentlige anskaffelser. Hun har erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser, kostnadsanalyser, konseptvalgutredninger, markedsanalyser og konsekvensberegninger. Marianne er en grundig analytiker som legger stor vekt på å presentere resultater på en pedagogisk og velformulert måte.

Herman Lange Johnsen | Economist

Herman Lange Johnsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han har også hatt utvekslingsopphold ved Boston College og University of Melbourne. Han skrev masteroppgave innen pengepolitikk i samarbeid med Norges Bank. Fra sin tid hos Oslo Economics har Herman erfaring med økonomiske analyser innen en rekke sektorer, herunder helse-, kommune-, barnevern-, og havromsrelaterte sektorer. Herman har også arbeidet med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer (KS1). Gjennom studier og arbeidserfaring har han opparbeidet seg kompetanse innen flere kvantitative og kvalitative metoder.

Gro Mæle Liane | Manager

Gro Mæle Liane har mastergrad i økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole. Hun har også hatt et års opphold ved Northwestern University hvor hun tok PhD-kurs i samfunnsøkonomi. Gro har arbeidserfaring fra Norges bank, Arkwright og Pareto Securities. Gjennom studier og arbeidserfaring fra Norges Bank har hun opparbeidet kompetanse på avansert økonomisk teori og metode. Hun har bred erfaring med kvantitative økonomiske analyser og modellering, markedsanalyser og strategiske vurderinger samt finansiell analyse og verdsettelse. Hun har jobbet på prosjekter innen områdene dagligvarehandel, konsumvarer, oljeservice og private equity.

Gjermund Lien | Economist

Gjermund er utdannet siviløkonom med bachelor- og mastergrad fra Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han tok spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har også utvekslingsopphold fra University of Queensland og Bocconi University i Milano. Gjermund har spesialisert seg innenfor feltene konkurranseøkonomi og samfunnsøkonomisk prosjektvurdering. I Oslo Economics har Gjermund jobbet med kvalitetssikring av store statlige investeringer, problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser og konkurranseøkonomiske analyser innenfor samferdsel- og dagligvaresektoren.

Kaja Lorentzen | Senior Economist

Kaja Lorentzen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk analyse og samfunnsøkonomi. Kaja har fra metodiske fag i sine studier erfaring med å samle inn og bearbeide store datamengder, og har jobbet med ulike analyseverktøy som blant annet statistikkprogrammet STATA og optimerings- og modelleringsverktøyet CPLEX. Gjennom sin arbeidserfaring i Oslo Economics har Kaja opparbeidet seg metodisk kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer, statistiske analyser og konseptvalgutredninger, og arbeidet med ulike problemstillinger innen samferdsel, kultur, og IKT. Kaja har også erfaring fra Konkurransetilsynet.

Karl Rikard Løvhaug | Manager

Karl Rikard Løvhaug er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Han har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet og har vært i Oslo Economics siden 2011. Karl Rikard har mer enn 10 års arbeidserfaring fra samfunnsøkonomisk utredning og analyse, og har særlig kompetanse på markedsregulering, konsekvensanalyser, konkurranseøkonomi og konseptvalg. Han har erfaring med prosjektledelse og koordinering av utredninger og evalueringer.

Aleksander Møll | Senior Manager

Aleksander Møll er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og har omfattende erfaring med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke markeder. Aleksander har jobbet særlig mye med kost-/nytteanalyser innenfor samferdselssektoren blant annet gjennom en rekke oppdrag knyttet til kvalitetssikring av store statlige investeringer gjennom Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS 1 og KS 2).Aleksander har også bred erfaring med offentlige utredninger i form av konseptvalgutredninger og har blant annet vært prosjektleder for mulighetsstudie av Gjøvikbanen. Aleksander har også lang erfaring med analyser av konkurransemessige og regulatoriske problemstillinger, og har gjennomført flere evalueringer av næringspolitisk virkemiddelbruk. Aleksander har også omfattende erfaring med beredskapsmessige problemstillinger, blant annet gjennom kvalitetssikring av planene for innkjøp av nye redningshelikoptre og utredninger av utvidet reservestrømkapasitet i Nødnett. I tillegg har Aleksander gjennomført flere oppdrag innenfor helsesektoren, blant annet gjennom kvalitetssikring av planlagte sykehusinvesteringer.  

Kine Pedersen | Economist

Kine Pedersen er utdannet helseøkonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har bachelorgrad i både helseøkonomi og samfunnsøkonomi fra samme lærested. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Kine kostnad-nytte-avveininger ved ulike strategier for å forebygge livmorhalskreft. Gjennom sitt forskningsarbeid har hun opparbeidet spesialkompetanse innen økonomisk evaluering og beslutningsanalytisk modellering, samt forebygging og folkehelse. Kine har i tillegg erfaring med helse- og legemiddeløkonomi, kostnadsanalyser og analyser ved bruk av registerdata. Hun har også vært foreleser i økonomisk evaluering ved UiO. Kine har internasjonal erfaring som gjesteforsker og undervisningsmedarbeider ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og har vunnet flere studentpriser for presentasjon av forskning på internasjonale kongresser i regi av Society for Medical Decision Making.

Hans David Rognlien | Economist

Hans David Rognlien er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og Toulouse School of Economics, med spesialisering innen statistikk og økonometri og mikroøkonomisk analyse med fokus på offentlig økonomi. I Oslo Economics har Hans jobbet med utredninger, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser innen flere sektorer, særlig innen barnevern og barnehagesektoren. Hans har bred metodisk kompetanse innen både kvalitative og kvantitative analyser. Han har erfaring med å lede gjennomføring av dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og behersker ulike programvarer for statistiske analyser.

Eirik Nøren Stenersen | Manager

Eirik Nøren Stenersen er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og har samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer som sitt spesialområde. Eirik har innsikt i problemstillinger innenfor en rekke ulike sektorer. Kombinert med en solid metodekompetanse gir dette han en svært anvendelig kompetanse. I sitt arbeid som konsulent har Eirik bidratt i alt fra mindre kartlegginger for private oppdragsgivere til kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. I alle prosjektene han jobber på har Eirik som mål at vurderinger av selv de mest komplekse problemstillinger skal formidles på en lettfattelig og god måte.

Susanna Sten-Gahmberg | Senior Economist

Susanna Sten-Gahmberg er tidligere forsker (postdoktor) ved institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt sin doktorgrad (PhD). Hun har også hatt forskningsopphold ved Centre for Economic Performance ved London School of Economics og OECD i Paris. Susannas spesialkompetanse er utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi, samt mikroøkonometriske metoder. Et gjennomgående tema i forskningen hennes er investeringer i humankapital, og hun har blant annet evaluert en studiestøttereform og kartlagt kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet. Susanna har gjennom sin empiriske forskning opparbeidet seg bred kompetanse innen kvantitativ analyse og har lang erfaring med analyser basert på norske registerdata.

Thea Sand Stubsjøen | Economist

Thea Sand er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Nova School of Business and Economics, med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. I Oslo Economics har Thea vært prosjektmedarbeider på prosjekter av ulikt omfang, og hun har jobbet med ulike temaer og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Hun har blant annet gjort utredninger innen barnevern- og barnehageområdet og innen energisektoren. Hun har erfaring med bruk av kvantitative og kvalitative metoder for informasjonsinnhenting, som dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og har kjennskap til sentrale veiledere innen samfunnsøkonomiske analyser.

Eyvind Søraa | Senior Economist

Eyvind Søraa er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen makroøkonomi, pengepolitikk, statistikk og økonometri. Eyvind har vært involvert i flere samfunnsøkonomiske analyser av store investeringstiltak, utforming av lov- og regelverk og organisatoriske strategier. Han har bred erfaring fra arbeid med forvaltningens organisering innenfor samferdselsområdet og analyser av effektiv tjenesteyting. Gjennom studier og deltakelse på ulike utredningsprosjekter har Eyvind opparbeidet kompetanse på kvantitative og kvalitative metoder. Eyvind har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Øystein Tengesdal | Analyst

Øystein Tengesdal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Fra utdanningen har han opparbeidet seg særlig kompetanse innen kvantitativ metode og databehandling. Videre har han gjennom arbeidet med masteroppgaven, der han analyserte hvordan informasjonsasymmetri i auksjoner påvirker budgiveres adferd, opparbeidet seg dyptgående kompetanse om prisdannelse i boligmarkedet. Før og under studiene ved BI arbeidet Øystein som selvstendig næringsdrivende innenfor feltene utøvende musikk og produksjon. Dette gir han særlig god innsikt i kulturrelaterte problemstillinger, med særlig innsidekjennskap i musikk, teater og mediebransjen. Tidligere arbeidsforhold inkluderer NRK, TV2 samt en lang rekke institusjonsteatre, blant annet Nationaltheatret og Det Norske Teater.