Skipp navigasjon

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

02.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Dagens resultatindikator i NAV måler andelen av NAVs brukere som er i arbeid seks måneder etter at de har avsluttet arbeidsmarkedstiltak, eller sluttet å være registrert som arbeidssøkende eller med nedsatt arbeidsevne.

Vi anbefaler tre grep for å få en bedre og mer relevant resultatindikator enn den som er i bruk i dag:

1. Baser indikatoren på en ny populasjon: Indikatoren bør måle utfall i arbeidsmarkedet i den populasjonen som er i NAV-systemet, heller enn de som har avsluttet tiltak eller status i NAV. Dette gjør det mulig å fange opp hvor raskt NAV klarer hjelpe personer ut av NAV-systemet og over i jobb.

2. Fang det relative NAV-bidraget: Faktiske utfall i arbeidsmarkedet bør sammenliknes med forventede utfall. Forventet utfall estimeres ved hjelp av regresjoner hvor sentrale forklaringsvariabler er kjennetegn ved brukerne og ved det lokale arbeidsmarkedet. Dette bidrar til å justere for forhold som NAV ikke har forutsetninger for å påvirke.

3. Benytt supplerende utfallsmål: I tillegg til å måle om NAVs brukere er i jobb eller ei på et gitt tidspunkt bør kontinuerlige utfallsmål, som fanger opp hvor mye personene har arbeidet i løpet av et visst tidsvindu, benyttes. Dette gjør det mulig å fange opp flere aspekter ved kvalitet på jobbovergang.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det omfatter en gjennomgang av forskningslitteratur som tar for seg effekter av NAVs tiltak og arbeid. Det omfatter også en gjennomgang av styringsparameter og resultatindikatorer i andre sektorer i Norge og i arbeidsmarkedsmyndighetene i andre land. Arbeidet ble gjort i tett samarbeid med kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og med en referansegruppe bestående av ressurspersoner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NAV lokalt, Arbeids- og velferdsdirektoratet og SSB.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler