Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer tilskuddsordning for Nasjonalt bo- og støttetilbud

28.04.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

I 2008 ble tilskuddsordningen Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold etablert. Formålet med bo- og støttetilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Dette skjer gjennom å gi et tilrettelagt korttidstilbud til unge over 18 år som er blitt utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester. Oslo Economics skal nå på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluere tilskuddsordningen. 

Formålet med det utlyste oppdraget er å evaluere tilskuddsordningen i tråd med føringene i Regelverket for økonomistyring i staten. I henhold til punkt 6.5 i økonomiregelverket skal tilskuddsordninger evalueres for å få informasjon om ordningen er effektiv når det gjelder ressursbruk, organisering og fastsatte mål. 

Vi har delt hovedproblemstillingene inn i delspørsmål som vi skal besvare ved å vurdere resultatindikatorer. Indikatorene måles ved å bruke en kombinasjon av systematisering av tilgjengelig informasjon, supplert med data som hentes inn gjennom dybdeintervjuer en rekke aktører i de ulike kommunene som har mottatt tilskudd, samt relevante aktører i myndighetsapparatet som forvalter tilskuddsordningen. Slik vil vi kunne få et bredt og godt informasjonsgrunnlag til å evaluere tilskuddsordningen i henhold til utlysningen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler