Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere base for oppskytning av satellitter på Andøya

29.05.2020 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har på oppdrag for Norsk Romsenter gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Andøya Spaceport. Andøya Spaceport AS (ASP) ble opprettet i 2018 som et heleid datterselskap av Andøya Space Center, og har som formål å bygge en infrastruktur ved Børvågen på Andøya som muliggjør oppskyting av små satellitter. På verdensbasis er det i dag kun Rocket Labs base på New Zealand som tilbyr dedikerte oppskytninger for små satellitter. Det er derimot flere land som har planer for å etablere en oppskytningsbase. I Europa har både Sverige, Storbritannia og Portugal planer om å etablere oppskytningsbaser for små satellitter.

Vår analyse tilsier at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en base for oppskyting av satellitter på Andøya, men det er stor usikkerhet knyttet til tiltakets virkninger. De positive virkningene er i stor grad avhengig av at ASP klarer å inngå avtaler med internasjonale rakettprodusenter som evner å bringe kunder til ASP, og som ser seg tjent med bruk av norske underleverandører.

Regjeringen har nå foreslått et betinget tilsagn om tilskudd og egenkapital. Dette innebærer at Andøya Spaceport fortsatt må dokumentere at prosjektet gir forretningsmessig avkastning på egenkapitalen, og at det er i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen, før finansieringen fra staten vil kunne utbetales. De må også legge frem en plan med avbøtende tiltak som skal ivareta fiskerinæringens interesser.

Les mer om Andøya Spaceport på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside.

Relevante artikler