Skipp navigasjon

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomiske kostnader av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet

03.01.2018 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdraget er gjort for Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Rapporten viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettets veifundament og veidekke. Netto nytte er beregnet til 12 milliarder kroner, av en økt årlig vedlikeholdsinnsats på 1,5 milliarder kroner. Gevinstene av bedre vedlikehold er reduserte tidskostnader, drivstoffkostnader, reduserte kostnader til reparasjon og service, og bedre samfunnssikkerhet og beredskap ved mindre fare for stenging av vei.

Les hele rapporten her

Relevante artikler