Skipp navigasjon

Kun enkelte vegtiltak i Lofoten er lønnsomme

01.09.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har sammen med Atkins Norge kvalitetssikret (KS1) konseptvalgutredningen (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å i Lofoten. Vår analyse viser at kun noen av tiltakene som anbefales i KVUen er samfunnsøkonomisk lønnsomme. På delstrekningen mellom Leknes og Moskenes anbefaler vi konsept 1, på lik linje med Statens vegvesen. På delstrekningene Fiskebøl-Svolvær, Svolvær-Kabelvåg, Kabelvåg-Leknes og Moskenes-Å anbefaler vi nullalternativet. Imidlertid bør flaskehalser og naturfarepunkter på hele strekningen, samt tiltak i byområdet Svolvær og Leknes vurderes nærmere. I tillegg anbefaler vi at tunnel gjennom Lyngværfjellet mellom Kabelvåg og Leknes utredes nærmere før et eventuelt forprosjekt.

Rapporten med vedlegg kan lastes ned her.

Foto: Vasile Cotovanu/Wikimedia commons

Relevante artikler