Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av maskinoversettelse

09.06.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

For å sikre et fungerende digitalt indre marked med mer informasjonsdeling og kommunikasjon på tvers av landegrenser, har EU-kommisjonen utviklet et verktøy for maskinoversettelse, MT@EC. Systemet er kostnadsfritt for offentlig administrasjon i medlemsland, inkludert Norge, og deres offentlige virksomheter (inkludert deres ansatte).

Oslo Economics har i samarbeid med Amesto Translations, vurdert en nasjonal satsing på MT@EC på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  For å få systemet til å fungere optimalt i Norge vil det påløpe investeringskostnader knyttet til å forbedre kvaliteten på oversettelsene til/fra norsk. Formålet med oppdraget har vært å gi KMD et beslutningsgrunnlag for å avgjøre nivået på en fremtidig nasjonal satsing på MT@EC.

Oslo Economics anbefaler en minimumsatsing hvor det etableres en ordning med kontinuerlig avlevering av oversatte tekster som foreligger på oversettelsesformat fra statlige virksomheter. Disse tekstene vil benyttes av EU-kommisjonen til å forbedre kvaliteten på oversettelsene til/fra norsk. Vi anslår at en slik satsing vil koste 3 millioner kroner i netto nåverdi over en 10-årsperiode. Vi vurderer at de positive effektene MT@EC kan medføre i form av å effektivisere arbeidet med å oversette tekster kan forsvare at det etableres en slik ordning. En satsing utover dette vil imidlertid gi en betydelig relativ kostnadsøkning, samtidig som at kvalitetsforbedringene man oppnår vil være små.

Les hele rapporten på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider

Relevante artikler