Skipp navigasjon

Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»

03.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Det norske oljeeventyret har generert store inntekter til Norge. Samtidig var arbeidsforholdene i de første tiårene til dels dårlige, og flere «oljepionerer» har betalt en høy pris for den norske oljerikdommen i form av helseskader etter å ha blitt eksponert for kjemikalier og giftige stoffer i sitt arbeid offshore.

I 2021 nedsatte Stortinget en kommisjon for å arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen leverte den 15. desember utredningen, NOU 2022:19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning, til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kommisjonen vurderer at etablering av en kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en rett og formålstjenlig oppfølging av denne gruppen. Kommisjonen foreslår videre ulike alternative forslag og modeller for utforming av en kompensasjonsordning. Samtidig blir det løftet fram noen prinsipielle sider knyttet til særbehandling av enkeltgrupper innenfor en næring.

Oslo Economics har bistått kommisjonen med analyser av økonomiske og administrative konsekvenser av ulike alternative modeller for en kompensasjonsordning. Kostnadene av en kompensasjonsordning vil variere med flere milliarder kroner avhengig av hvor lenge man regner med at «pionertiden» varte, hvilke yrkesgrupper som skal omfattes av ordningen og hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon av sykdom og skade for å motta kompensasjon. Oslo Economics har også bistått kommisjonen med analyser og kunnskapsgrunnlag om antall sysselsatte offshore i «pionertiden», og omfang og resultater av tidligere yrkesskadeforsikringssaker blant tidligere oljearbeidere i rettssystemet.

Utredningen skal nå ut på høring, før den skal behandles av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Departementet skal videre gi en anbefaling til Stortinget, som til slutt skal vedta en beslutning om kompensasjonsordningen.  

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler