Skipp navigasjon

Tre nye prosjekter på arbeids- og velferdsområdet

14.12.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Det er store kostnader knyttet til at personer i yrkesaktiv alder ikke er i full jobb, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Derfor tilbyr NAV en rekke tjenester og aktiviteter til personer som av ulike årsaker har behov for hjelp til å styrke sin arbeidstilknytning eller utnytte sin gjenværende arbeidsevne. NAV sine tjenester er i stadig utvikling. Nå skal Oslo Economics bidra til ny kunnskap på arbeids- og velferdsområdet gjennom flere oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I det første oppdraget skal vi evaluere Arbeidstrening. Dette er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere med liten eller mangelfull arbeidserfaring og personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i inntektsgivende arbeid. Vi skal kartlegge bruken, evaluere effekten og analysere kostnadseffektiviteten av tiltaket. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret og Ragnhild Schreiner ved UiO.

I det andre oppdraget skal vi undersøke NAVs oppfølging og tjenester til sosialhjelpsmottakere. Identifisering av individuelle ressurser og behov er nyttig for å sikre treffsikker og hensiktsmessig oppfølging. I dag bruker NAV-kontorene i stor grad standardiserte aktiviteter, i stedet for at hver enkelt mottaker får tilpasset oppfølging. I samarbeid med Frischsenteret, skal Oslo Economics kartlegge oppfølging, tiltak og aktiviteter som tilbys sosialhjelpsmottakerne fra NAV. På bakgrunn av dette skal det undersøkes om NAV kan forbedre sitt tjenestetilbud for sosialhjelpsmottakere.

I det tredje oppdraget skal vi undersøke erfaringer med kombinasjonen av utdanning og dagpenger. Fra oktober 2021 ble dagpengeforskriften endret til å inkludere en utvidet mulighet til å ta utdanning mens man mottar dagpenger. Oslo Economics, Frischsenteret og advokat og universitetslektor Vegard Bøe Bahus skal undersøke hvordan det nye regelverket praktiseres, hvem som benytter ordningen og hvilke virkninger ordningen har. Dette inkluderer blant annet å undersøke om det foreligger en felles forståelse av det nye regelverket og avdekke mulige konsekvenser. Vi skal også undersøke om regelverket treffer den tiltenkte målgruppen, som er individer som ikke har fullført grunnskole eller videregående utdanning.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler