Skipp navigasjon

Behov for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

06.12.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. En bedriftshelsetjeneste består som regel av tverrfaglig kompetanse innen arbeidsmiljø, for eksempel leger, yrkeshygienikere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og organisasjonspsykologer. Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det.

Tidligere arbeid og tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden har gitt signaler om at bedriftshelsetjenesteordningen ikke fungerer etter intensjonen. En ekspertgruppe nedsatt av daværende Arbeids- og sosialdepartementet publiserte i 2018 en gjennomgang av ordningen, og departementet satt i 2019 i gang et utviklingsprosjekt for å foreslå virkemidler for å sikre at tjenesten ble innrettet og benyttet i tråd med intensjonene. De foreslåtte tiltakene for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste skal nå iverksettes.

Departementet ønsker å vurdere effektene av tiltakene. Oslo Economics skal, i samarbeid med Migle Helmersen (UiA) og Heidi Enehaug (OsloMet), bistå departementet med å dokumentere om tiltakene bidrar til den ønskede justeringen og målrettingen av bedriftshelsetjenestens rolle og virksomhet. Dette skal vi gjøre gjennom en følgeevaluering, som innebærer at vi skal følge utviklingen over en tre-fireårsperiode (til og med 2025) ved å innhente synspunkt og erfaringer fra aktører som på ulike måter er involvert i ordningen.  

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler