Skipp navigasjon

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Miljødirektoratet om sirkulærøkonomi

08.09.2022 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics, som en del av en konstellasjon under ledelse av Mepex Consult, inngikk i vår en rammeavtale med Miljødirektoratet om bistand innen sirkulærøkonomi og avfall. Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Gjennom rammeavtalen vil vi levere faglig underlag til utredninger av tiltak og virkemidler som kan bidra til å nå regjeringens mål. Rammeavtalen omfatter oppdrag som kartlegginger og prognoser, underlag for rapportering til EU og underlag for konsekvensutredninger for virkemidler og ved gjennomføring av EU/EØS-regelverk. Vi er som eneste konstellasjon tildelt rammeavtalen som vil gå over fire år.

Som en del av rammeavtalen er vi nå i gang med å utarbeide underlag for ny veileder for avfallsplaner i havnene som følge av nytt Skipsavfallsdirektiv (EU 2019/883). Formålet med direktivet er å beskytte havmiljøet fra negative virkninger fra avfall fra skip, ved å forbedre mottaksordningene for skipsavfall i havnene. Som en del av dette arbeidet skal vi blant annet beskrive hvordan en gebyrmodell for skipsavfall kan bygges opp.

Oslo Economics har også tidligere jobbet med problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi for Miljødirektoratet. Nylig gjennomførte vi, i samarbeid med Mepex, et prosjekt knyttet til EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF) som forplikter Norge til å innføre separat innsamling av avfall. Kravet har som formål å bidra til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. Vi bistod Miljødirektoratet i vurderingen av hvordan kravene til separat innsamling kan implementeres i norsk rett.

Vi takker Miljødirektoratet og våre samarbeidspartnere for tilliten, og gleder oss til det videre arbeidet med rammeavtalen!

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler