Skipp navigasjon

Oslo Economics har vurdert alternativer for utvikling av Kjeller flyplassområde

17.08.2022 - Samfunnsøkonomisk analyse

Kjeller flyplass i Lillestrøm kommune rommer i dag en base for Forsvaret, der det blant annet vedlikeholdes fly og helikoptre. I tillegg benyttes flyplassen av småfly, herunder veteranfly. Forsvaret skal flytte fra flyplassen i 2026, og det arbeides med å finne alternativ lokalisering for småflyvirksomheten. Dermed frigjøres Kjeller flyplassområde for utvikling. I den forbindelse gjøres det vurderinger av om det fortsatt skal være flyvirksomhet på Kjeller, med et såkalt luftfartøyvernsenter for flyvende veteranfly. I den sammenheng har Lillestrøm kommune engasjert Oslo Economics med COWI som underleverandør for å gjennomføre økonomiske analyser av utviklingen.

Kjeller flyplassområde er om lag 1 100 dekar stort. Deler av området er varslet fredet av Riksantikvaren. Våre analyser tilsier at et område på om lag 450 dekar kan bebygges på Kjeller, men at 210 dekar av dette vil båndlegges til et luftfartøyvernsenter, dersom et slikt etableres. Vi har gjennomført tre ulike analyser som del av utredningen; analyse av kommunaløkonomiske virkninger, analyse av samfunnsøkonomiske virkninger, og analyse av ringvirkninger for sysselsetting.

Vi estimerer at de kommunaløkonomiske kostnadene over 20 år vil være omtrent 1,3 milliarder kroner høyere hvis Kjeller utvikles med luftfartøyvernsenter, sammenlignet med uten. Tilsvarende anslår vi at de samfunnsøkonomiske kostnadene vil være 1,6 milliarder kroner høyere. Når det gjelder ikke-prissatte virkninger har vi vurdert at byutvikling med luftfartøyvernsenter vil gi nytte i form av økt nytte av kulturminner og grøntarealer, og kostnader i form av støy, klimaeffekter og tapte tetthetsvirkninger.

Lillestrøm kommune er inne i en planprosess for flyplassområdet og det skal utarbeides en kommunedelplan. Rapporten inngår i beslutningsgrunnlaget for dette arbeidet. Rapporten kan leses her.

Kontakt
Finn Gjerull Rygh
Finn Gjerull Rygh
Relevante artikler