Skipp navigasjon

Kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 ligger godt an i gjennomføringen, til tross for koronapandemien

29.06.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag fra Bufdir har Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad levert andre statusmåling av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024. Satsingen er en ambisiøs, men nødvendig tiltakspakke som adresserer noen av de store utfordringene i kommunalt barnevern. Tiltakene inkluderer nye videreutdanninger i barnevern, tjenestestøtteprogrammet, veiledningsteam, kommunale læringsnettverk og dialogmøter.

Basert på funn fra intervjuer, spørreundersøkelser, rapporteringer fra statsforvaltere, statistikk og gjennomgang av dokumenter, finner vi at kompetansesatsingen ligger godt an i gjennomføringen, til tross for noe forsinket fremdrift under koronapandemien. Tiltakene har så langt bidratt til økt kompetanse og bedre arbeidsformer i kommunale barneverntjenester, fagutvikling mellom kommuner, økt samarbeid mellom kommuneledelse og barneverntjenester, og bedre samarbeid mellom kommunene og statsforvaltere om utviklingsarbeid i barnevernet. I mange kommuner har dette gitt en mer velfungerende barneverntjeneste, og det er god grunn til å tro at dette har bidratt til bedre tjenester til sårbare barn, ungdom og familier. Samtidig er det fortsatt en vei å gå for at satsingen skal løfte kvaliteten i kommunale barneverntjenester i hele landet, og det varierer det tiltakene virker lokalt. Flere kommuner ser foreløpig ut til å ha fått lite nytte av tiltakene.

På bakgrunn av funnene anbefaler vi enkelte tilpasninger i satsingen, som kan bidra til bedre effekter og måloppnåelse. Anbefalingene inngår i Bufdirs videre arbeid med oppfølging og utvikling av tiltakene. Du kan lese mer om funn og anbefalinger i vår rapport her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler