Skipp navigasjon

Kunnskapsinnhenting om elektronisk stemming

03.06.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Den teknologiske utviklingen går raskt, og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ønsker mer kunnskap om elektronisk stemming for å kunne gjøre gode vurderinger om muligheter og risikoer forbundet med å stemme elektronisk ved valg. Med elektronisk stemming menes digitale løsninger hvor velger selv kan avgi stemme. På oppdrag for KDD skal Oslo Economics, i samarbeid med Norsk Regnesentral, utarbeide et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader ved ulike løsninger for elektronisk stemming opp mot hverandre.

Oppdaget omfatter en helhetlig studie av relevante forhold knyttet til elektronisk stemming. Det inkluderer redegjørelse for ulike tekniske løsninger som er aktuelle ved elektronisk stemming, vurdering av sikkerhetsaspekter, tillit og omdømme til elektroniske valgsystemer og andre nødvendige forutsetninger som kostnader knyttet til utvikling, anskaffelse og drift av systemer. Studien skal ta for seg både elektronisk stemming i valglokale på maskiner med eller uten internettilkobling (kontrollerte omgivelser) og over internett andre steder enn i valglokale (ukontrollerte omgivelser). Utredningen skal også oppsummere og reflektere internasjonal erfaring på området. Endelig rapport vil foreligge tidlig høsten 2022.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler