Skipp navigasjon

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

10.05.2022 - Helse og life science

Fredag 6. mai forsvarte medarbeider Christoffer Bugge sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet ble gjennomført som et nærings-ph.d. prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd og Oslo Economics. Hans Olav Melberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erik Magnus Sæther har veiledet doktorgraden.

Formålet med avhandlingen “Real world evidence in priority setting and health care planning: an application on the cost of cancer” var å undersøke hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen. Avhandlingen består av fire publiserte artikler der data fra norske helseregistre benyttes for å studere behandlingspraksis, ressursbruk og kostnader:

I: Societal cost of cancer in Norway – Results of taking a broader cost perspective. Health Policy.
Bugge, Christoffer; Sæther, Erik Magnus; Brustugun, Odd & Kristiansen, Ivar Sønbø

II: Phase- and gender-specific, lifetime, and future costs of cancer: A retrospective population-based registry study. Medicine.
Bugge, Christoffer; Brustugun, Odd Terje; Sæther, Erik Magnus & Kristiansen, Ivar Sønbø

III: What are determinants of utilisation of pharmaceutical anti-cancer treatment during the last year of life in Norway? a retrospective registry study. BMJ Open
Bugge, Christoffer; Kaasa, Stein; Sæther, Erik Magnus; Melberg, Hans Olav & Kristiansen, Ivar Sønbø.

IV: Men receive more end-of-life cancer hospital treatment than women: fact or fiction? Acta Oncologica.
Bugge, Christoffer; Sæther, Erik Magnus & Kristiansen, Ivar Sønbø

I Artikkel I anslås kreftkostnadene i helsetjenesten til 21 milliarder kroner, mens den tapte verdiskapningen og verdien av tapt helse utgjør henholdsvis 28 og 180 milliarder kroner. Resultatene fra Artikkel II indikerer at behandlingskostnadene er høyest i perioden etter diagnosetidspunktet og i livets sluttfase. I Artikkel III undersøkes bruken av kreftlegemidler mot livets slutt, og resultatene tyder på at færre pasienter mottar slik behandling i Norge sammenlignet med andre land. I Artikkel IV vises det at observerte kjønnsforskjeller i ressursbruken ved behandling i livets sluttfase i hovedsak kan forklares av forskjeller i type kreftdiagnose, alder og hvor pasienten dør.

De fire inkluderte artiklene viser på ulike måter hvordan registerdata kan understøtte helse- og samfunnsøkonomiske analyser, som kan gi informasjon for å bidra til effektiv og rettferdig ressursfordeling.

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Relevante artikler