Skipp navigasjon

Hvordan vurderer NAV-veiledere behov for dialogmøte 2 med sykmeldte og arbeidsgivere?

25.04.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Innen uke 26 i sykefraværsforløpet har NAV ansvar for å gjennomføre dialogmøte 2 med sykmeldte, arbeidsgiver og eventuelt sykmelder. Formålet er at partene skal møtes til en gjennomgang av situasjonen og legge en felles plan for oppfølging og tilbakeføring til arbeid. I mars 2018 lanserte NAV en digital møtebehovstjeneste hvor arbeidsgiver og den sykmeldte kan melde inn behov for dialogmøte 2 i sykefraværsoppfølgingen. Siden tjenesten ble lansert har det vært en nedgang i antall sykmeldte som innkalles til dialogmøte 2.

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har vi undersøkt om møtebehovstjenesten kan ha bidratt til denne nedgangen i bruk av dialogmøte 2 og i så fall på hvilken måte. Vi har gjennomført en kvalitativ studie av hvordan NAV-veiledere vurderer behov for dialogmøte 2 og særskilt om hvordan innspill fra møtebehovstjenesten vektlegges i vurderingen. Studien viste at det er variasjon i hvilke saker veilederne velger å innkalle til dialogmøte 2, og også i hvilke kriterier som vektlegges i vurderingen av enkeltsaker. Innspill fra arbeidsgivere og den sykmeldte som kommer gjennom møtebehovstjenesten vektlegges, men i ulik grad. Samlet sett tyder kartleggingen på at møtebehovstjenesten kan ha medført en endring i bruken av dialogmøte 2, men at nedgangen hovedsakelig skyldes andre faktorer.

Hele studien er åpent tilgjengelig her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler