Skipp navigasjon

Kartlegging av erfaringer med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

22.04.2022 - Helse og life science

Velferdssamfunnet står ovenfor store utfordringer knyttet til å opprettholde en velfungerende og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Det er allerede mangel på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, og videre framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at det er en økende mangel på en rekke grupper av helsepersonell. Det har vært en vridning i hvem som utfører oppgaver i helse- og omsorgstjenesten de senere år. Arbeidet utføres i økende grad av arbeidskraft fra høyt utdannede arbeidsgrupper som leger og sykepleiere, på bekostning av andre yrkesgrupper med lavere utdanning, som for eksempel helsefagarbeidere.

En ny oppgavedeling mellom ulike profesjoner i helse- og omsorgssektoren kan bidra til mer effektiv tjeneste og dermed møte bemanningsbehovene. På oppdrag fra Spekter, Fagforbundet og Delta skal Oslo Economics kartlegge erfaringer med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus. Formålet med oppdraget er å få økt kunnskap om hvordan sykehusene arbeider med oppgavedeling og få bedre innsikt i helseforetakenes utvikling, status og fremtidige planer for oppgavedeling og ressursutnyttelse. Med dette skal kartleggingen være et grundig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for organisasjoner og virksomheter som arbeider med ulike problemstillinger innen denne tematikken.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler