Skipp navigasjon

Digitalt arrangement: Rehabilitering er god samfunnsøkonomi – men må dokumenteres bedre

18.03.2021 - Samfunnsøkonomisk analyse

En ny rapport fra Oslo Economics utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter tyder på at investeringer i rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering handler i første rekke om pasienten og pasientens beste. Men samfunnet og velferdsstaten får også gevinster, i form av økt deltakelse i yrkesliv og utdanning, eller reduserte kostnader til behandling og omsorg i andre deler av helsetjenesten. Gode rehabiliteringstjenester gir slik viktige bidrag til helsetjenestens og velferdsstatens bærekraft. Som rapporten viser, er det likevel et problem at dokumentasjonen av samfunnsøkonomisk verdi er mangelfull. Mer forskning og bedre dokumentasjon må til.

Den 25. mars arrangerer Arbeidsgiverforeningen Spekter i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og Oslo Economics, et møte der representanter fra fag og politikk diskuterer temaet, rapporten og følgende spørsmål:

  • Hva skal til for å utløse potensialet rehabilitering representerer for helsetjenesten og velferdsstaten?
  • Risikerer rehabilitering å bli politisk nedprioritert som følge av manglende dokumentasjon og svakt beslutningsgrunnlag?

Mer info om arrangementet finner du under:

Tid: 25. mars, kl. 08:30 – 10:00
Sted: Digitalt arrangement

Du vil møte Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i Helse- og omsorgskomiteen – Tellef Inge Mørland (AP), Helse- og omsorgskomiteen – Heidi Nordby Lunde (H), Arbeids- og sosialkomiteen – Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag – Svein Kostveit, direktør i rehabiliteringssenteret i Rauland (AiR) – Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet – Frank Becker, klinikkoverlege på Sunnaas sykehus HF – Erik Magnus Sæther, samfunnsøkonom i Oslo Economics og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Ordstyrer er Håkon Haugsbø.

Rapporten fra Oslo Economics kan du lese her: Rapport

For påmelding, bruk åpent påmeldingsskjema.

Lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant av møtet.

Relevante artikler