Skipp navigasjon

Evaluering av NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet

25.11.2019 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har på oppdrag for Olje- og energidepartementet evaluert NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet. Formålet har vært å vurdere fordeler og ulemper med oppdragsvirksomheten med tanke på hvordan den påvirker NVEs forvaltningsoppgaver, myndighetsroller og måloppnåelse, og konkurransen i markedet og tilbudet av hydrologiske tjenester.

Vi konkluderer med at oppdragsvirksomheten har større fordeler enn ulemper innenfor alle de ulike tjenesteområdene, noe som kommer både forvaltningen og det øvrige samfunnet til gode. Oppdragsvirksomheten øker NVEs evne til å utføre sine forvaltningsoppgaver og myndighetsroller, og dermed oppfylle sine mål. Samtidig bidrar NVEs tilstedeværelse i markedene til å sikre tilgjengelighet av etterspurte tjenester, samt at disse leveres med høyere kvalitet og til lavere priser. Ulempene som i stor grad er knyttet til potensielle rollekonflikter er ikke store nok til å oppveie fordelene av virksomheten. Samlet sett har altså NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet positive virkninger på forvaltningen og samfunnet.

Konklusjonene tar utgangspunkt i at NVE har dagens forvaltningsoppgaver. Bakgrunnen for at NVE er en særlig kompetent og effektiv leverandør av hydrologiske tjenester, eller at det oppstår utfordringer i form av rollekonflikter, er nettopp at de har forvaltningsvirksomhet på de samme områdene. Hva som vil være en hensiktsmessig innretning av oppdragsvirksomheten kan derfor ikke ses isolert fra forvaltningsvirksomheten.

Prosjektet har blitt gjennomført i tidsrommet april til oktober 2019. Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra intervjuer med blant annet NVEs hydrologiske avdeling, regulanter som kjøper hydrologiske tjenester, samt hydrologer i konkurrerende miljøer og ulike skriftlige kilder.

Les mer om evalueringen på Olje- og energidepartementets nettside. Les hele rapporten her.

Relevante artikler