Skipp navigasjon

Oslo Economics har analysert effekten av veiutbedringer på sjøtransportens effektivitet og konkurranseevne

27.03.2019 - Transport og logistikk

Som en del av Kystverkets arbeid med kunnskapsgrunnlaget for regjeringens nærskipsfartsstrategi og havneplan har Oslo Economics i samarbeid med Flowchange utarbeidet en rapport om veiutbedring sin betydning for sjøtransportens effektivitet og konkurranseevne. Som grunnlag for analysene er det innhentet kvalitativ og kvantitativ informasjon gjennom intervjuer, spørreundersøkelser, dokumentsøk og offentlig statistikk.

Oslo Economics’ funn er at utbedring av vei til havnen gir lavere transportkostnader for godstransporten som følge av høyere hastighet og mer forutsigbarhet. Dette vil kunne føre til noe godsoverføring fra veg til sjø. I det store bildet står likevel tilførselsveien for en marginal del av den totale transportkostnaden i et sjøtransporttilbud og gjennom intervjuer har vi avdekket at det er en rekke andre tidstyver som reduserer transporteffektiviteten, deriblant ventetid for å komme inn på terminalen, ventetid inne på terminalen pga. kapasitet, og ventetid som følge av at andre operasjoner bruker lang tid.

Relevante artikler