Skipp navigasjon

Gjennomført kvalitetssikring (KS1) av KVU Evenes flystasjon

12.04.2018 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har sammen med Atkins vurdert ulike løsninger for utforming av Evenes flystasjon som hovedbase for maritime patruljefly og fremskutt operasjonsbase for kampfly. Alternativ 2, som innebærer at fasiliteter for maritime patruljefly etableres i sørvest, mens kampflyberedskap og mottak av allierte og nasjonale styrker løses ved gjenbruk av eksisterende kapasitet i øst, kommer best ut i vår samfunnsøkonomiske analyse. I likhet med Forsvarsdepartementet anbefaler vi derfor dette alternativet. Det anbefalte alternativet har en forventet investeringskostnad på 4 440 millioner 2017-kroner, inkl. mva. og en negativ netto nåverdi på om lag 7 244 millioner 2018-kroner. Det er liten forskjell mellom alternativene, både i kostnader og nytte. At anbefalt alternativ har kortere responstid for kampflyberedskap sammenlignet med andre alternativer er utslagsgivende for anbefalingen. Kvalitetssikringen er gjennomført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet.

Les rapporten her.

Relevante artikler