Skipp navigasjon

Evaluering av primærhelseteam

21.12.2017 - Helse og life science

Oslo Economics har, i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, UiO, og Norsk senter for distriktsmedisin (NSDM), fått i oppgave av Helsedirektoratet å evaluere et pilotprosjekt med primærhelseteam.

Ordningen med primærhelseteam går ut på å inkludere sykepleiere i fastlegeordningen ved å danne primærhelseteam bestående av fastlege, helsesekretær og sykepleier. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten i primærhelsetjenesten, med bedre koordinering av tjenestene. I tillegg vil nye finansieringsordninger prøves ut i pilotprosjektet.

Av til sammen 17 kommuner som meldte interesse for deltakelse, er 8 kommuner og 3 bydeler i Oslo plukket ut til å delta i pilotprosjektet. Evalueringen vil pågå i perioden 2018-2021. Et bredt spekter av metoder og datakilder benyttes for å evaluere effektene av ordningen. Oslo Economics vil ha hovedansvar for å gjennomføre spørreundersøkelser rettet mot pasienter/brukere, pårørende og ansatte ved fastlegekontorene.

Relevante artikler