Skipp navigasjon

KS1 Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2

05.12.2016 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics og Atkins Norge har kvalitetssikret konseptvalgutredning (KVU) om «Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2» på oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet.

CO2-håndtering er mest sannsynlig nødvendig i stor skala internasjonalt frem mot 2050 dersom verden skal nå togradersmålet i Paris-avtalen. Et demonstrasjonsanlegg kan gi læring som reduserer teknologikostnadene. Nyttevirkningene av å realisere et demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge på kort sikt, er derimot usikre grunnet usikkerhet om internasjonal klimapolitikk. Det er i dag få anlegg under planlegging fordi aktørene som slipper ut CO2 ikke betaler høy nok pris for sine utslipp og dermed ikke har insentiver til å investere i utslippsreduserende teknologi. Et demonstrasjonsprosjekt kan redusere kostnadene noe, men CO2-håndtering er fortsatt kostbart sammenliknet med andre miljøtiltak. Spredning av teknologien til andre land vil inntil videre forutsette betydelige offentlige subsidier fra det enkelte lands myndigheter. Det har så langt ikke blitt prioritert.

Analysen fremhever at dersom Norge skal finansiere et prosjekt for CO2-håndtering nå, bør man i størst mulig grad sikre at det vil gi inspirasjons-, demonstrasjons- og læringsvirkninger til andre land og industrier.

Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet. På denne siden kan også rapporten lastes ned.

Relevante artikler