Skipp navigasjon

Sammen om en bedre kommune har gitt gode erfaringer

03.05.2016 - Evalueringer

Oslo Economics har evaluert programmet Sammen om en bedre kommune, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartentet. Gjennom programmet har 110 norske kommuner jobbet med noen av de største utfordringene i kommunesektoren; sykefravær, heltidskultur, kompetanse, rekruttering og omdømme.

Programmet har vært et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene, og varte fra 2011 til 2015. Deltakerkommunene har gjennom programmet fått faglig veiledning innen de utvalgte temaene, nettverkssamlinger med fokus på erfaringsutveksling mellom kommunene og økonomisk støtte til det lokale arbeidet.

Evalueringen fra Oslo Economics peker på at deltakerkommunene som har jobbet med sykefravær har hatt en reduksjon av sykefraværet sammenlignet med andre norske kommuner i programperioden. Denne reduksjonen i sykefraværet har gitt anslagsvis 500 milllioner kroner i økonomiske besparelser for stat og kommune. Til sammenligning har programarbeidet i seg selv kostet ca 160 millioner kroner. Deltakerkommunenes arbeid med sykefravær fremstår derfor som svært lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Programmet har i tillegg gitt positive effekter på de andre temaområdene, særlig i form av ny kunnskap om hvordan kommunene best kan jobbe med sine store utfordringer.

Mer om programmet og evalueringen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sammen-om-en-bedre-kommune-har-gitt-gode-erfaringer/id2498888/

Relevante artikler