Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk utredning om aldersdiskriminering

19.02.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har gjort en kostnad-nytte analyse av et lovfestet vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet, på oppdrag for Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Utredningen konkluderer med at et utvidet vern mot aldersdiskriminering kan medføre en samlet samfunnsøkonomisk gevinst, gjennom redusert usaklig forskjellsbehandling basert på alder. Vi anbefaler videre at eksisterende alderskriterier fastsatt i lov og forskrift utelates fra en ny lovgivning, men at sakligheten i disse gjennomgås i sammenheng med en eventuell lovendring. Hele rapporten kan leses på regjeringen.no .

Illustrasjon: iStock/syntica

Relevante artikler