Skipp navigasjon

Klara Wade

Hvordan få mer privat finansiering av forskning og utvikling?

Regjeringen vil øke investeringene i norsk forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Økningen skal komme fra private kilder og næringslivets FoU skal dobles fra dagens nivå. Et slikt løft vil kreve en bred tilnærming, der forskningspolitiske hensyn tas også innenfor andre politikkområder.

stetoskop

Kunnskapsoppsummering om nytten av e-helseløsninger 

E-helse skal gi bedre helse og sparte ressurser. Det finnes omfattende nytteanalyser av flere e-helseløsninger, men disse er gjerne utarbeidet i tidligfase, og vi vet for lite om de faktiske nyttevirkningene etter at løsningene er innført. Vi mener derfor at det bør utarbeides konkrete indikatorer for bruk, kvalitet og nytte, og disse indikatorene bør på en systematisk måte måles og tilgjengeliggjøres.

Tog type 76

Tilbudsendringer på jernbanen kan gi betydelige utslag på etterspørselen etter togreiser

Hvordan påvirker kvalitetsforbedringer etterspørselen etter togreiser? Oslo Economics har sett på mulighetene for å identifisere etterspørselsresponsen som følger av nytt togmateriell og inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer.

iStock/elenabs

Kommunenes e-helsekostnader kan dobles innen 2050

Det pågår en digitalisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og over hele landet innfører kommuner ulike e-helseløsninger. En kartlegging av kommunenes situasjon og hvilke mulige veivalg de kan ta i tiden fremover innenfor e-helse viser at det er flere utfordringer for å oppnå ønsket utvikling. Videre viser en kostnadskartlegging at kommunenes utgifter til e-helse kan dobles innen 2050.

OECD cancer country profile Norway 2023

OECDs landprofil om kreft i Norge

OECDs landprofiler om kreft peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling. På oppdrag fra OECD har Christoffer Bugge i Oslo Economics utarbeidet landprofilen om kreft i Norge.

Offentlige treningssentre kan være dårlig samfunnsøkonomi 

På oppdrag for Virke har Oslo Economics vurdert om offentlig eide treningssentre kan ha potensial for konkurransevridning. Hvis offentlig støtte gir offentlig eide treningssentre et kunstig konkurransefortrinn, vil det fortrenge mer effektive private aktører.

Områdegjennomgang av NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak

Tildeling av arbeidsmarkedstiltakene bør være basert på oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for ulike brukergrupper. Vi skal gjennomføre en områdegjennomgang som skal svare på om NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og foreslå hvordan tiltaksbruken kan bli bedre.

Bodø

Erstatningsbeløp for Bodø kommune halvert i ankesak

Bodø kommune ble dømt i tingretten til å betale 90 millioner kroner i erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Kommunen anket dommen og Oslo Economics har bistått kommunen med å gjennomgå motpartens beregninger og utarbeide nye estimater på økonomisk tap. Lagmannsretten satte erstatningssummen på 45 millioner kroner, som er på nivå med Oslo Economics’ estimat.