Skipp navigasjon

Klara Wade

Hva slags aktiviteter og oppfølging får sosialhjelpsmottakere ved NAV-kontoret?

Mange kommuner har gode og brede oppfølgings- og aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Samtidig er det mange kommuner som har ingen eller lite hensiktsmessige kommunale aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, hvilket tyder på at unge
sosialhjelpsmottakere ikke får den arbeidsrettede bistanden fra NAV som de har krav på.

Credit: iStock/dragana991

Får seniorer brukt sin kompetanse?

Hvordan opplever eldre ansatte i staten mulighetene for senkarriere og kompetanseutvikling? Oslo Economics skal utrede seniorpolitiske virkemidler i statlige virksomheter.

Landskapsbilde av Stavanger

For tidlig å si noe om effektene av kommunesammenslåing

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune ble i 2020 slått sammen for å oppnå bedre samfunnsutvikling, et sterkere kommunalt demokrati og god kommuneøkonomi. Oslo Economics har undersøkt effektene av sammenslåingen.

En hånd som legger en stemmeseddel i en valgurne.

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? 

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, og ble kommunene satt i stand til å gjennomføre valget på en god måte?

OE-kollegaer med artikkel i kommende utgave av JEEA

Våre dyktige kolleger Charlotte Evensen og Simen Ulsaker har fått antatt en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of European Economic Association. Artikkelen undersøker hvordan en dagligvarebutikk påvirkes av at Europris etablerer seg i området.

kyr på beite i sol

Frokostseminar om melkemakt: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet?

Oslo Economics inviterer igjen til frokostseminar og ny kunnskap om konkurransen i meierimarkedet. Seminaret finner sted onsdag 27. september 08.00–10.00 […]

Hvordan gjøre strømmarkedet mer oversiktlig for folk?

Mange forbrukere opplever sluttbrukermarkedet for strøm som uoversiktlig, og enkelte har inngått ugunstige og tidvis kostbare avtaler. Oslo Economics har på vegne av Barne- og familiedepartementet vurdert konsekvenser av en rekke foreslåtte tiltak for å forbedre forbrukervennligheten i sluttbrukermarkedet for strøm.

Skoleelever i klasserom rekker opp hånda

Universell utforming av digitale løsninger i grunnskolen

På oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet, ved tilsynet for universell utforming av IKT, har Oslo Economics bistått med å kartlegge digitale læringsressurser som er i bruk i grunnskolen. Vår kartlegging viser at det er høy bevissthet knyttet til universell utforming av digitale løsninger i
grunnskoler. De fleste grunnskoler vurderer at de har noe, men ikke tilstrekkelig kompetanse på
universell utforming av IKT.

Jon Ellingsen

Mikrodata til makroøkonomiske spørsmål – Jon Ellingsen disputerer i dag

Vår kollega Jon Ellingsen disputerer i dag med avhandlingen «Essays in prediction, expectation formation, and labor economics» ved BI. Vi gratulerer!

Halvard disputerer

Helse, trivsel og utenforskap i norsk skole og arbeidsliv – Halvard Sandvik Jansen disputerte i går

Vår kollega Halvard Sandvik Jansen disputerte denne uka med avhandlingen «Empirical Essays on Health, Educational Attainment, and Labor Market Exclusion». Vi gratulerer Halvard med et godt stykke arbeid og spennende funn!

Anleggsplass og skilt til Nannestad

Muligheter for vekst og utvikling i Nannestad

Nannestad har i dag over 15 000 innbyggere og er en kommune i vekst. Etableringen av Oslo lufthavn har vært en viktig driver for utviklingen, men også gjort kommunen sårbar for endringer i aktiviteten ved lufthavnen. Nannestad ønsker å redusere denne sårbarheten, og gjennom omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst har Oslo Economics vurdert hvordan kommunen kan legge til rette for en variert befolknings- og næringsstruktur.

Hånd som skriver med penn på ark

Norske stiftelser står for over 58 milliarder kroner i årlig verdiskaping

Ny stor kartlegging viser at stiftelser i Norge står for over 58 milliarder i årlig verdiskaping. Stiftelsene skaper mange arbeidsplasser, bidrar stort til norsk frivillighet og har betydelig andre positive ringvirkninger.