Skipp navigasjon

Kommunal kommersiell parkeringsvirksomhet: Til glede eller besvær?

22.08.2022 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har nylig levert en rapport til Virke om konkurranse mellom kommunale og private selskap innen parkeringsdrift.

Flere kommuner eier kommersielle parkeringsselskap som konkurrerer med private om drift av parkeringsarealer. Kommunal kommersiell aktivitet kan være konkurransefremmende hvis det fører til redusert markedsmakt og større valgfrihet for kundene. Samtidig kan kommunale og private virksomheter stå overfor ulike rammebetingelser som kan være kilde til ineffektiv konkurransevridning.

Basert på kartlegging og analyse av markeder for parkering i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Oslo finner vi at det foreligger forhold ved kommunal parkeringsvirksomhet som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Særlig fremstår det som problematisk at de kommunale selskapene kan oppnå økonomiske fordeler fra drift av kommunalt eide parkeringsanlegg, samtidig som de konkurrerer med private om drift av ikke-kommunale parkeringsanlegg.

Dette reiser videre spørsmål om enkelte av kommunene etterlever regelverk om statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Mulig ineffektiv konkurransevridning og risiko for overtredelser av relevante regelverk kan løses ved at kommunene lar private og kommunale parkeringsselskap konkurrere om drift av kommunale parkeringsanlegg. En annen mulighet er at den delen av den kommunale virksomheten som er i konkurranse med private skilles ut i et eget selskap.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler