Skipp navigasjon

Analyse av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

04.02.2020 - Konkurranse, marked og regulering

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å sikre like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Vi konkluderer med at eventuelle tiltak kun bør omfatte offentlige aktiviteter som skjer i stor skala. For aktiviteter som skjer i liten skala bør det som hovedregel ikke innføres tiltak. 

Offentlige aktører står i fritt til å etablere virksomhet som kan være i faktisk eller potensiell konkurranse med private aktører (EØS-rettslig «økonomisk aktivitet»), men har som regel andre rammebetingelser enn private aktører. Mange offentlige aktører har skattefritak og kan ikke gå konkurs. Slike rammebetingelser gir risiko for ineffektiv konkurransevridning og kan også være i strid med EØS-regelverket om offentlig støtte.

Regjeringen satte i 2016 sammen en arbeidsgruppe («Hjelmeng-utvalget») som skulle foreslå tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private og etterlevelse av EØS-regelverket. Flertallet anbefalte tre tiltak: (1) adskilte regnskap, (2) skatteplikt på økonomisk aktivitet og (3) anvendelse av «markedsaktørprinsippet». Utvalgets mindretall anbefalte selskapsmessig utskilling av økonomisk aktivitet. Oslo Economics har nå gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltakene.

Oppdraget til Oslo Economics har resultert i to rapporter. Det første delrapporten bestod av en kartlegging av offentlig økonomisk aktivitet. Rapporten for dette oppdraget ble levert i september 2019 og kan leses her: Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet. Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor. 

I hovedrapporten (delrapport 2) analyserer vi de samfunnsøkonomiske effektene av tiltakene. Overordnet vurderer vi at en universell innføring av tiltakene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er fordi tiltakene vil treffe en rekke aktiviteter som skjer i liten skala der eventuelle ulike rammevilkår mellom offentlige og private verken er egnet til å vri konkurransen eller ha samhandelspåvirkning. For aktiviteter som skjer i stor skala er imidlertid risikoen for konkurransevridning og samhandelspåvirkning oftere til stede. Dersom tiltak skal innføres, anbefaler vi derfor å benytte terskelverdier for å unngå at aktiviteter som skjer i liten skala treffes.

Vi vurderer at utskilling i egne juridiske enheter er en mer robust løsning enn de øvrige tiltakene i kombinasjon. Vi anbefaler derfor et krav om at aktiviteter med betydelig økonomisk omfang skilles ut. Tiltaket er inngripende, men vil sjelden treffe aktiviteter med nær tilknytning til ikke-økonomisk aktivitet – eksempelvis som baseres på restkapasitet fra ikke-økonomisk aktivitet. Utskilling vil derfor være mulig å gjennomføre uten vesentlige negative konsekvenser.

Hovedrapporten kan leser her: Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet. Hovedrapport: Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak. 

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler