Skipp navigasjon

Christopher Markhus Poots

Christopher Markhus Poots er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har også gjennomført phd-fag i økonometri ved Universitetet i Oslo. I Oslo Economics har Christopher særlig erfaring fra forskningsprosjekter og konsulentoppdrag innen sektorene arbeidsliv, velferd og justis, men også energi. Innenfor arbeidsmarked har jobbet med flere store kartlegginger og evalueringer knyttet til sykefraværsoppfølging, inkluderingsarbeid og intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeidsmarkedstiltak og ulike ytelser i trygdesystemet. På justisfeltet har han særlig erfaring fra prosjekter om barne- og ungdomskriminalitet, straffereaksjoner og domstolene.

Christopher har prosjektledererfaring fra både norske og internasjonale prosjekter, inkludert flere store prosjekter med samarbeid med eksterne forskere og andre utredningsmiljøer. Han har bred metodekompetanse fra både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, men han har spesielt sterk kompetanse innenfor empirisk metode og økonometri. Christopher har hatt ansvar for og gjennomført flere store analyser av registerdata fra blant annet SSB, NAV og domstolsadministrasjonen. I flere prosjekter har han jobbet med avanserte ikke-eksperimentelle metoder for å estimere effekter av ulike intervensjoner, som arbeidsmarkedstiltak og straffereaksjoner.

Relevante artikler