Skipp navigasjon

Hvordan kan man bedre verdsette virkninger i vernesaker?

20.01.2023 - Ressurser og bærekraft

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold. Likevel forsvinner naturmangfoldet gradvis, både som følge av naturlige årsaker, men også som følge menneskers påvirkning. Områdevern er viktig for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper. Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av områder som kan vernes. Ved vurdering av nye verneområder, for eksempel gjennom opprettelsen av nasjonalparker eller marint vern, er det viktig å gjøre gode faglige vurderinger av positive og negative virkninger som områdevern kan utløse, også de som det er krevende å prissette i en samfunnsøkonomisk analyse. Et bedre metodisk rammeverk vil kunne gi et bedre beslutningsunderlag i vernesaker.  

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Oslo Economics testet metoder for verdsetting av virkninger i vernesaker og kommet med noen anbefalinger til videre arbeid. Arbeidet har bestått av å identifisere prissatte og ikke-prissatte virkninger i vernesaker, og vurdere hvordan disse kan belyses og konkretiseres i større grad enn i dag, spesielt knyttet til ikke-prissatte virkninger.

Analyser av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser har ofte fått kritikk for å være mangelfullt dokumentert og uoversiktlige. Et formål med vårt oppdrag har vært å bidra til forbedret metode for å identifisere og analysere virkninger som går igjen i Miljødirektoratets saker.

Vi anbefaler tiltak Miljødirektoratet kan gjøre for å vurdere virkninger i større grad enn det som gjøres i dag. Anbefalingene har en praktisk tilnærming og er tilpasset vernesaker som Miljødirektoratet vurderer.

Les hele rapporten vår og forslag til metode her.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler