Skipp navigasjon

Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av områder ved nedleggelse av vindkraftverk

22.09.2021 - Ressurser og bærekraft

Ved nedleggelse av vindkraftverk plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegget og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Det er i dag lite kunnskap og stor usikkerhet rundt hva det vil koste å tilbakeføre områder som er berørt av vindkraftutbygginger.

Oslo Economics og Sweco har gjennomført en utredning for NVE som har som formål å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av området ved nedleggelse av vindkraftverk. Rapporten vil være et viktig grunnlag i NVEs videre arbeid med å vurdere hva det vil koste å tilbakeføre områder hvor det er bygget vindkraftverk.

Rapporten består av to hoveddeler, hvor den første oppsummerer eksisterende kunnskap om tilbakeføring av områder med fokus på naturområder berørt av vindkraftutbygging. Den andre delen gir en overordnet vurdering av hva det vil koste å tilbakeføre naturområder ved nedlegging av vindkraftverk med utgangspunkt i et utvalg eksempelprosjekter.

Kunnskapsoppsummering knyttet til tilbakeføring av vindkraftverk

Den første delen av rapporten inkluderer relevant litteratur og praktisk erfaring med tilbakeføring. Praktiske erfaringer er belyst gjennom intervjuer. Det finnes begrenset litteratur og erfaringer med tilbakeføring av vindkraft i Norge, og kunnskapsoppsummeringen er supplert med erfaringer med restaurering av natur fra andre områder og sektorer.

Vindkraftverk i Norge er i stor grad lokalisert i kuperte områder på fjellet/i kystnære strøk. Det er også etablert enkelte vindkraftverk i mindre kuperte områder, for eksempel i innlandsterreng preget av skog og myr. Muligheter og metoder ved tilbakeføring vil variere mellom ulike terrengtypene blant annet som følge av varierende jordsmonn, forskjellige visuelle utfordringer ved tilbakeføring og forskjell i klima.

Kostnader ved tilbakeføring av områder ved nedlegging av vindkraftverk

I den andre delen av prosjektet har vi vurdert hva det vil koste å tilbakeføre vindkraftverk for et utvalg eksempelprosjekter i Norge. Prosjektene som ble vurdert var Storheia vindkraftverk som ligger i kupert kyst- og fjellterreng, Egersund vindkraftverk som ligger i småkupert, åpent kystlandskap, Raskiftet vindkraftverk som ligger i relativt slakt innenlands terreng preget av skog og myr og Kjøllefjord vindkraftverk som er dominert av blokklandskap. For hvert eksempelprosjekt er det vurdert to ulike grader av tilbakeføring:

  • Nivå 1 Revegetering: Innebærer at det gjennomføres overordnede tiltak for å tilføre vekstmasser og legge til rette for revegetering av stedegen vegetasjon på åpne inngrepsflater slik som veibaner, oppstillingsplasser og arealer der bygninger har stått.
  • Nivå 2 Terrengforming og revegetering: Innebærer at det gjennomføres tiltak for å forme og tilpasseterrenget slik at det får mest mulig naturlig topografi og glir inn i omkringliggende landskap. I tillegg gjennomføres det, i likhet med nivå 1, tiltak for revegetering av stedegen vegetasjon på berørte områder. Det er lagt til grunn at dette nivået skal gi høy grad av tilbakeføring til naturlik tilstand, men samtidig være praktisk oppnåelig.

Kostnad for tilbakeføring er beregnet for de enkelte eksempelprosjektene basert på estimerte enhetskostnader for de mest sentrale kostnadskomponentene. Den viktigste kostnadsdriveren ved tilbakeføring av områder er transportbehovet, altså behovet for flytting av masser. Transportbehovet avhenge i stor grad av hvilke krav som stilles til grad av tilbakeføring og eventuelt lokale behov for inn- og utkjøring av masser. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene i rapporten. Ved nedlegging av vindkraftverkene vil det for hvert enkelt anlegg være nødvendig å gjøre en nærmere utredning for å kunne avgjøre hva som er de beste praktiske og miljømessige løsningene basert på steds- og anleggsspesifikke problemstillinger.

Hele rapporten kan leses på NVE sin side her.

Relevante artikler