Skipp navigasjon

Kartlegging av kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

04.03.2020 - Kultur og medier

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag om kostnadene ved deltakelse i organisert idrett. Faktagrunnlaget er et utgangspunkt for utarbeidelse og videreutvikling av mål, strategier og tiltak i arbeidet med å sikre størst mulig deltakelse i norsk idrett.

Oppdraget har bestått av fem problemstillinger:

  1. Hva koster det å delta i organisert barne- og ungdomsidrett?
  2. Hva er kostnadsdrivere?
  3. I hvilken grad samsvarer kvaliteten på aktivitetene med kostnadene?
  4. Hvordan finansieres aktivitetene for barn og unge i idrettslagene?
  5. Utgjør kostnadene ved deltakelse en barriere?

Kartleggingen er avgrenset til å se på kostnadsnivået for 9- og 15-åringer i 13 utvalgte idretter for sesongen 2018/2019. Vi finner at samlet for alle idrettene er kostnadene per sesong ved deltakelse henholdsvis om lag 3 600 kroner for 9-åringer og om lag 9 600 kroner for 15-åringer (gjennomsnitt). I halvparten av idrettslagene er kostnadene ved deltakelse for 9-åringene 2 650 kroner eller lavere (median). Tilsvarende tall for 15-åringene er 6 275 kroner. Det er med andre ord gjennomgående høyere kostnader for 15-åringene enn for 9-åringene. Vi finner også at det er betydelige variasjoner i kostnadsnivå mellom ulike idretter, og at det er særlig kostnader for å delta på idrettsarrangement og kostnader til utstyr som bidrar til å heve kostnadene i de dyreste idrettene. Videre finner vi at kostnadsnivået er gjennomgående høyere i by- og bynære kommuner.

Informasjonsgrunnlaget i oppdraget har vært spørreundersøkelser til og intervjuer med idrettslag og foresatte for de to årsklassene som omfattes av analysen, i tillegg til regnskap fra et utvalg idrettslag.

Hele rapporten kan leses her.

Les mer om kartleggingen på Kulturdepartementets nettside.

Relevante artikler