Skipp navigasjon

Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

01.10.2019 - Kultur og medier

Oslo Economics har på oppdag for Kulturdepartementet gjennomført en nasjonal kartlegging av eksisterende fritidskortordninger i norske kommuner og fylkeskommuner. Oppdraget ble gjennomført i forbindelse med regjeringens forslag om å tilby fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år.

Kartleggingen gir en samlet oversikt over eksisterende fritidskortordninger, og viser at om lag 20 prosent av alle landets kommuner har en fritidskortordning i dag. Kartleggingen tar for seg ordningenes formål, innretning, administrasjon og organisering, og viser at kommunene har valgt ulike varianter av fritidskort avhengig av lokale forhold og målsettinger. I tillegg belyses erfaringer med ordningene, slik at det dannes et grunnlag for å analysere hvordan man kan bygge videre på eksisterende ordninger ved utarbeidelse av en nasjonal ordning. Kommunene har generelt gode erfaringer med fritidskort i dag, og trekker frem godt samarbeid innad i kommunen og lokal forankring hos lag og foreninger, frivilligheten og lokalt næringsliv som viktige suksesskriterier for dette.

Oppdraget innebar bred datainnsamling og spørreundersøkelser til kommuner og fylkeskommuner, samt en rekke dybdeintervjuer for å avdekke kommunenes erfaringer med fritidskortordninger. 70 prosent av alle landets kommuner har svart på spørreundersøkelsen.

Les mer om kartleggingen på Kulturdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-kartlegging-av-fritidskortordninger/id2670855/

Les hele rapporten her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d627c1e295c64500a589980d2bf789df/kartlegging-av-fritidskortordninger-2019.pdf

Relevante artikler