Skipp navigasjon

Kartlegging av arbeidsdelingen på arkivområdet

12.11.2018 - Kultur og medier

Oslo Economics, sammen med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) ved OsloMet, har utført en kartlegging av den lovfestede og ulovfestede arbeidsdelingen på arkivfeltet i Norge og i utvalgte andre land. I tillegg har vi vurdert mulige scenarier for oppgavefordeling på arkivfeltet i Norge i fremtiden.

Rapporten er ment å kunne brukes som bakgrunnsmateriale for Arkivutvalget i deres arbeid. Utredningen er i hovedsak basert på kvalitative metoder for informasjonsinnhenting, herunder gjennomgang av sentrale dokumenter og relevant lovverk, samt gjennomføring av dybdeintervjuer og workshop med en rekke berørte aktører.

Les sak på regjeringen.no

Relevante artikler